Dnes
Teplota: 24.1 °C

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 27. července 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a) Majetkoprávní úkony obce

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) č. 3143 - vzdání se zástavního práva smluvního ze smlouvy o půjčce č. 101/2002
k zajištění pohledávky ve výši 2.000.000,- Kč včetně úroků ke stavbě č.p. 185,
Běloves, která je v majetku FK Náchod spolek, 1. Máje 185, Běloves, 547 01 Náchod

b) uzavření dohody mezi městem Náchod a společností LIF, a.s., ve znění
předloženém zastupitelstvu, na jejímž základě bude město souhlasit se zastavením
řízení, vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 56/2010 a
uzavřením dohody o narovnání se spol. Holba, a na základě, které dále město obdrží
dar od společnosti LIF ve výši 1.000.000,- Kč

V Náchodě 28. července 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta