Dnes
Teplota: 26.5 °C

Usnesení z  21. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 20. září 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

c/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu

d/ Úvěr VAK Náchod a. s. - revokaci usnesení

e/ Pojmenování ulic

f/ Smlouvy o poskytnutí dotací

g/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství

h/ Svaz měst a obcí - ukončení členství města Náchoda

ch/ DSO Kladská stezka - ukončení členství města Náchoda

i/  Rozpočtová opatření

j/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 9791/2018/2, 9869/1/2021, 9869/2021,

10139/2021, 10188/2021, 9889/2021, 9865/2021, 294/1/2021, 9836/2021, 9824/2021,

9297/2018, 10451/2021, 10697/2021, 6332/1/2021, 413/2021

b/ č. 2371/2020 - bezúplatný převod části pozemku p.č. 343/2 (trvalý travní porost)

o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dobrošov z majetku České republiky s příslušností

hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,

130 00 Praha 3 do vlastnictví města

c/ č. 10598/2021 - směnnou smlouvu č. SMF/3764/2021 mezi městem Náchodem a

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod a to za 35 ks

kmenových akcií VAK Náchod

d/ uzavření Smlouvy o výpůjčce a dohody o narovnání č. IRM/637/21, týkající se

projektové dokumentace s názvem „Zámecký kopec - srdce města Náchoda", s

Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01

Praha - Malá Strana, včetně prominutí smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý den

prodlení, počínaje dnem 1.1.2021

e/ záměr investice pořízení nového plynového parního kotle, na kterém se město

Náchod bude finančně podílet /úvěrem/ v poměru podílu města Náchod v innogy

Energetika Plhov - Náchod s.r.o. ;

-             zmocňuje starostu pana Jana Birke k zastupování města Náchod na valné hromadě innogy Energetika, která bude svolaná za účelem projednání a rozhodnutí o záměru investice do K10 a hlasovat tam v rozsahu schválení tohoto návrhu;

-             schvaluje variantu a) pro tvorbu ceny tepla; a

ukládá vedení města Náchod připravit příslušné smluvní dokumenty

f/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2021

g/ rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti

sportu - mládež" a z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na

podporu spolkové činnosti v oblasti sportu - mládež" pro rok 2021

h/ pojmenování ulice na p.p.č 2067/1 v k. ú. Náchod jménem „Za Sodovkárnou"

ch/ pojmenování ulice na p.p.č 612/2 v k. ú. Náchod jménem „Tkalcovská"

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/134/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/136/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/137/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/138/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smluv SMF/139/2021 až

SMF/149/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. smlouvy SMF/150/2021 až

SMF/160/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/161/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/163/2021 a SMF/164/2021

- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

j/ ukončení členství města Náchoda ve Svazu měst a obcí České republiky

k 31.12.2021

k/ pokračování členství města Náchoda v Dobrovolném svazku obcí Kladská stezka

za podmínek, že v roce 2022

- nebude navyšována finanční spoluúčast nad stávajících 20 000,- Kč/rok

- bude vytvořen profesionální tým pro realizaci cyklostezek

- bude předložen způsob realizovatelného propojení cyklookruhu Rozkoš směrem

na Náchod

l/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus,

odepsání pojistných událostí, odepsání nerealizovaných projektových dokumentací

dle návrhu

 

III. Zastupitelstvo města    z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 10216/2021, 9895/2021, 10425/2021,

 

IV. Zastupitelstvo města    r e v o k u j e

a/ č. 6332/2021 - usnesení ZM - bod II. písm. a/, č. 6332/2021 ze dne 21.6.2021

b/ své usnesení č. II h) ze dne 26.4.2021 v plném rozsahu

 

V. Zastupitelstvo města    o d r o č u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 294/1/2021

 

VI. Zastupitelstvo města    p ř e n á š í

a/ svoji pravomoc rozhodnout o snížení schválené dotace z rozpočtu města a o

uzavření příslušné smluvní dokumentace na Radu města, pakliže o takové snížení

dotace písemně požádá příjemce dotace. Všechny tyto případy budou

zastupitelstvu města předkládány na vědomí na jeho nejbližším zasedání

 

VII. Zastupitelstvo města    v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 s tím, že bude svolán pracovní

tým zástupců volebních stran k řešení této problematiky

 

VIII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 31 až č. 46

 

V Náchodě 21. září 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta