Dnes
Teplota: 27.4 °C

Usnesení z  23.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 13. prosince 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

c/ Rozpočty 2022 za PO města Náchoda

d/ Rozpočet 2022

e/ Střednědobý revolvingový úvěr na roky 2022-2023

f/ Majetkoprávní úkony obce

g/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2022 - 2024

h/ Zřízení osadního výboru Branka

ch/ Volbu přísedících Okresního soudu Náchod

i/ Program zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod

j/ Dodatky ke smlouvám 2021

k/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2022

l/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

m/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek             malého rozsahu
- zrušení

n/ Rozpočtová opatření

o/ Kulturní a sportovní nadace města Náchoda - jmenování člena DR

p/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

q/ Podání žádosti na projekt restaurování pomníku padlým za I. a II.             světové války na
Dobrošově poblíž Jiráskovy chaty

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026 dle návrhu a ukládá radě města
nepřekročit v r. 2023 maximální strop nových investic ve výši 75 mil. Kč

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu (rok 2023, 2024) za příspěvkové organizace města
Náchoda

c/ Rozpočty 2022 za příspěvkové organizace města Náchoda

d/ Rozpočet města Náchoda na rok 2022 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu
s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

  1. finančními prostředky z minulých let v objemu 85,869 mil. Kč
  2. smluvně zabezpečenými krátkodobými úvěry (RVG + KTK) v objemu 70 mil.Kč
  3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2021 v objemu 69 mil.Kč
  4. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem 2022/2023 v objemu 60 mil.Kč

e/ Smlouvu o úvěru ve výši limitu 60.000.000,- Kč a úrokovou sazbou 1M PRIBOR
+ 0,08 % p.a. dle předloženého návrhu

f/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 10448/2021, 5446/2019, 10995/2021,

10748/1/2021, 10748/2/2021, 11024/2021, 13564/2021, 13567/2021, 12446/2021,
13120/2021, 12096/2021, 12820/2021, 13528/2021, 13952/2021, 13256/2021,
13957/2021, 13563/2021,

g/ č. 2185/2019 - bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 786/11 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 748 m2, p.č. 786/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 411 m2 a část pozemku p.č. 2058/33 (ostatní plocha, neplodná půda) o
výměře 22 m2 v k.ú. Náchod           z majetku České republiky s právem hospodařit
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého           951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové do vlastnictví města a darovací smlouvu č. O994210099

h/ prominutí smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla sběrný dvůr v Náchodě - II.
etapa, respektive části SO 02 Oplocení za každý započatý den prodlení, počínaje
dnem 01. 11. 2021 zhotoviteli Rostislav Dudek, Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad
Metují, IČO 48419729

ch/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro město Náchod na období 2022-24

i/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. SMF/2/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

j/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/1/2022 až SMF/5/2022 dle návrhu

k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/6/2022 dle návrhu

l/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/7/2022 až SMF/10/2022

m/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2021
do rozpočtu zřizovatele

n/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,-- Kč/kus dle návrhu

o/ podání žádosti do dotačního programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o
válečné hroby, program 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I, a
schvaluje investiční záměr restaurování pomníku padlým za I. a II. světové války na
Dobrošově poblíž Jiráskovy chaty k realizaci

 

III. Zastupitelstvo města    s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na
běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená
rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena
v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu

b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu
(v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po
písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším
zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

 

IV. Zastupitelstvo města    z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. 12996/2021, 5519/2020

b/ poskytování finanční podpory provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů na
výměnu spalovacích stacionárních zařízení, která budou muset být od 01.09.2022
odstavena z provozu (nebudou splňovat nejméně 3. třídu dle ČSN EN 303-5) a
finanční podporu na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce

 

V. Zastupitelstvo města    z ř i z u j e

a/ s účinností od 1.1.2022 v části města Branka osadní výbor s názvem Osadní výbor
Branka. Zastupitelstvo města určuje, že počet členů Osadního výboru Branka je 5.
Místní působnost Osadního výboru Branka je vymezena ulicemi Václavická,
Nemastova, Rajmonova, Pod Brankou, Dobenínská a Českoskalická po čp. 1348 a
bezprostředním okolím této vymezené lokality

 

VI. Zastupitelstvo města    v o l í

a/ předsedou Osadního výboru Branka pana Zdeňka Gilla

b/ přísedícím Okresního soudu v Náchodě p. Ludmilu Horákovou,p. Helenu Jarošovou
a Bc. Pavla Schirlo

 

VII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ analytické rozlišení u zdrojů získaných prodejem městských bytů pro účely
bytového fondu

b/ analytické rozlišení veškerých účetních položek týkajících se nakoupených
pozemků Tepna, zejména jejich rozdělení na komerční a nekomerční část, a je
srozuměno s tím, že u nekomerční části budou prováděna dodatečná daňová
přiznání

c/ v souladu se svým usnesením č. VI a) ze dne 20.9.2021 snížení výše dotace pro
MěSSS Marie - dodatky č. 3 a 4

d/ rozpočtová opatření č. 47 - 51

 

VIII. Zastupitelstvo města    r u š í

a/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

(verze 6)

 

IX. Zastupitelstvo města    j m e n u j e

a/ členem dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda pana Marka
Dvorského na další funkční období

 

V Náchodě 14. prosince 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta