Dnes
Teplota: 25.7 °C

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 23. května 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ STAKO, s.r.o. - prezentaci výstavby bytů - Tepna

b/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací

za rok 2021 + odvod z fondu investic

c/ DSO Kladská stezka

d/ Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK Náchod a.s.

e/ Rozpočtová opatření

f/ Pojmenování ulice

 

II. Zastupitelstvo města    p o v ě ř u j e

a/ starostu města jednáním s firmou STAKO   společnost s ručením omezeným,
Hradec Králové, příp. s dalšími zájemci, o dalších podmínkách výstavby v areálu
bývalé Tepny a přípravou smlouvy o smlouvě budoucí.

 

III. Zastupitelstvo města    u k l á d á

a/ radě města formou tiskové zprávy rozeslané do celostátních i regionálních médií
podat informaci o záměru výstavby v prostoru bývalé Tepny 01 n.p. s tím, že
případní zájemci se mají přihlásit starostovi města pro bližší informace do 8. 7. 2022

 

IV. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací
za rok 2021 do fondu odměn a rezervního fondu dle požadavků PO a odvod z fondu
investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši 1.150.006,39 Kč

b/ navýšení členského příspěvku DSO Kladská stezka na 50 000,- Kč na rok 2022

c/ pojmenování ulice na p.p.č1144/1 a p.p.č. 2064/126 v k.ú. Náchod jménem„Poštovní"

 

V. Zastupitelstvo města    r e v o k u j e

a/ usnesení II. k/ ze dne 20.9.2021

 

VI. Zastupitelstvo města     z m o c ň u j e

a/ Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku, zastupovat město Náchod na řádné valné
hromadě VAK Náchod a.s. konané dne 29.6.2022 a hlasovat v souladu s navrženými
usneseními programu valné hromady

 

VII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 21 až č. 26

 

V Náchodě 24. května 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta