Dnes
Teplota: 27.5 °C

Usnesení z  27. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 20. června 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Závěrečný účet za rok 2021

c/ Stanovení počtu členů zastupitelstva města

d/ Obchvat města Náchoda - Prolongaci konečné splatnosti poskytnutých finančních
prostředků obcím Vysokov a Kramolna

e/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

f/ Smlouvu o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby

g/ Smlouvu o úvěru

h/ Revokaci usnesení

ch/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

i/ Pojmenování ulice

j/ Rozpočtová opatření

k/ Prostor pro prezentaci volebních stran

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 13952/2021

b/ č. 5265/2022 - bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č. 47/2 (zahrada) o výměře
4 m2, p.č. 404/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3 m2 a p. č. 404/8
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 24 m2 v k.ú. Jizbice u Náchoda
z majetku města do vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Na
Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové ve veřejném zájmu za účelem umožnění
realizace stavby „III/28526 Jizbice - opěrná zeď"

c/ závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bez výhrad

d/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za
rok 2021 včetně všech příloh

e/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001 (obec Kramolna)

f/ Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30.4.1999  (obec Vysokov)

g/ Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/8/2022 a SMF/9/2022

h/ poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda - podpora de minimis č. SMF/141/2022

ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/142/2022

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/143/2022

j/ Smlouvu č. ŠK/1/2022 o návratné finanční výpomoci na financování projektu
„Modernizace multimediální učebny - Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55"
v rámci výzvy „MAS Stolové hory - IROP - Vzdělávací infrastruktura" v celkové výši
1.039.814,90 Kč

k/ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, na základě které bude mezi městem
Náchodem a společností CDS s.r.o. Náchod po splnění veškerých podmínek
právních předpisů evropských a českých uzavřena smlouva o závazku veřejné
služby provozování městské hromadné dopravy dle předloženého konceptu,
a ponechává ve zbytkové působnosti rady města všechna ostatní rozhodnutí v této
věci, tedy zejména rozhodnutí o textu smlouvy o budoucí smlouvě, rozhodnutí o
uzavření smlouvy budoucí a rozhodnutí o finálním textu smlouvy budoucí

l/ poskytnutí úvěru dle návrhu a Smlouvu o úvěru SMF/3934/2022

m/ vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v pořizovací ceně nad
20.000 Kč/kus dle návrhu

n/ odprodej majetku z původního dopravního hřiště v pořizovací hodnotě Kč 36.351,98
za cenu 1.000 Kč spolku AVZO Náchod

o/ pojmenování ulice na p.p.č 1144/1 a p.p.č. 2067/126 v k.ú. Náchod jménem
„Poštovní"

p/ prezentaci volebních stran ve formátu A6 v zářijovém Náchodském zpravodaji 2022

 

III. Zastupitelstvo města    r e v o k u j e

a/ usnesení II. písm. f/, č. 13952/2021 ze dne 13.12.2021

b/ usnesení IV. písm. c/ ze dne 23. 5. 2022 z důvodu chybně uvedeného čísla

pozemkové  parcely

c/ usnesení III. písm. a/ ze dne 23. května 2022 a ukládá starostovi města zveřejnit
výzvu zájemcům o prostor bývalé Tepny až po vyjasnění podmínek

 

IV. Zastupitelstvo města    s t a n o v í

a/ v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích, počet členů ZM na volební
období 2022 - 2026 na 27 členů

 

V. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 27 až č. 36

 

V Náchodě 21. června 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta