Dnes
Teplota: 28.7 °C

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 11. února 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkon obce

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a o zrušení věcného břemene č.j.

UZSVM/HNA/4115/2018-HNAM a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejím

podpisemJan B i r k e
starosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka