Dnes
Teplota: 28.2 °C

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 18. února 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

c/ Návrh aktualizace Statutu Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

d/ Návrh na jmenování člena Správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice

v Náchodě

e/ Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na I.pol.2019

f/ Kontrolní výbor ZM - provedené kontroly

g/ Kino Vesmír - smluvní dokumenty

h/ Rozpočtová opatření do 31.12.2018 a od 1.1.2019

ch/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3270/2019

i/ Aktualizaci školských obvodů v Náchodě

j/ Dodatky k uzavřeným smlouvám

k/ MMR - Podpora obnovy místních komunikací

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3551/2018, 12050/2018, 14388/2018,

157/2019,

b/ Plán společných zařízení KoPÚ vyhotovený v rámci Komplexních pozemkových

úprav v k.ú. Běloves

c/ aktualizaci Statutu Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

d/ jmenování starosty města Jana Birke členem správní rady Nadačního fondu pro

podporu nemocnice v Náchodě

e/ plán kontrol kontrolního výboru ZM na I. pololetí 2019 dle návrhu

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora

de minimis č. SMF/8/2019

g/ Smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/25/2019

h/ Smlouvu o úvěru č.SMF/3270/2019

ch/ podání výpovědi Dohody s obcí Dolní Radechová o vytvoření společného

školského obvodu k 1.9.2019

i/ podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Obnova místních komunikací

v Náchodě" do výzvy vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z podprogramu

Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli pro dotační titul: 117d8230A Podpora

obnovy místních komunikací

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 12052/2018, 13286/2018, 14391/2018,

188/2019

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se žádostmi o změnu Územního plánu Náchod č. 10/2 a č. 11/2 a jejich zařazením a

projednáním ve změně č. 2 ÚP Náchod podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební

zákon)

b/ se změnou termínu podpisu Dodatku č. 4 obcí Vysokov nejdéle do 28.2.2019

V. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ z Kulturní a sportovní a sportovní nadace města Náchoda : Libora Fiedlera,

Bc. Tomáše Magnuska a Helenu Brahovou

VI. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ členy SR Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Ing. Ivu Cvetanovu, Simonu

Prouzovou a Lukáše Habra

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zápisy z kontrol provedené kontrolním výborem

b/ rozpočtová opatření č. 107 až č. 124

c/ rozpočtová opatření č. 1 až č. 9

VIII. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení č. IV b) z 23.04.2018 v plném rozsahuJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta