Dnes
Teplota: 27.6 °C

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 27. května 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Změnu stanov společnosti Beránek Náchod a.s.

c/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

d/ Rozpočtová opatření

e/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis

- Smlouva č.: SMF/139/2019

f/ Volbu člena finančního výboru

g/ Česko-polské mikroprojekty - Dohody a deklarace o spolupráci

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převod nemovitého majetku obce č. 14389/2018

b/ změnu Stanov Beránek Náchod a. s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo náměstí

74, 547 01 Náchod, od 1. 6. 2019 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana

Birke podpisem notářského zápisu, jehož součástí jsou předmětné změny

ve Stanovách Beránek Náchod a. s.

c/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad

20 000 Kč/kus

d/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/139/2019

e/ uzavření Dohody o spolupráci na projekty: Setkávání seniorů v Evropském městě

Náchod - Kudowa-Zdrój a Plaveme spolu a bezpečně s partnerskou obcí Kudowa-

Zdrój

f/ uzavření Deklarace partnerství na projekt: Ahoj sousedé - spolupráce

v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój s Kudovským centrem pro kulturu

a sport, které je zřízeno obcí Kudowa-Zdrój

Projekty se budou ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika

- Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 3064-I. a 3064-II. - žádost společnosti Leadermark a.s. IČO 25299981 zastoupenou

Ing. Mikšovským na změnu smlouvy o věcném břemenu č.SMF/1623/2010 (pro ZŠ

Plhov) a smlouvy o věcném břemenu č. SMF/1624/2010 (pro ZŠ TGM), uzavřených

25.5.2010 spočívající ve snížení částky za věcné břemeno

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 27 až 30

b/ rezignaci p. Jindřicha Vláška na funkci člena finančního výboru

V. Zastupitelstvo města v o l í

a/ členem finančního výboru Mgr. et. Bc. Aleše Pokorného

Náchod 28.5.2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta