Dnes
Teplota: 27.1 °C

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného dne 26. října 2022

I. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a) Složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

 

II. Zastupitelstvo města    s t a n o v u j e

a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích

- 2 členy zastupitelstva města  dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce tj. starostu
a 1. místostarostu,

2 členy zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněné pro výkon funkce
místostarostů

b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích - 9 členů rady města

 

III. Zastupitelstvo města    v o l í

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích

Jana Birke                              do funkce starosty

Ing.  Jana Čtvrtečku               do funkce 1. místostarosty

Mgr. Františka Majera do funkce neuvolněného 2. místostarosty

Ing. Milana Vika                      do funkce neuvolněného 3. místostarosty

MUDr. Jana Faltu, Mgr. Lenku Hronkovou, Bc. Tomáše Magnuska, MUDr. Editu Novákovou a Mgr. Martina Tesaře  za členy rady města

 

IV. Zastupitelstvo města    u r č u j e,

že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci
1. místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka

V případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu
2. místostarosta Mgr. František Majer případně 3. místostarosta Ing. Milan Vik

V. Zastupitelstvo města    s v ě ř u j e

místostarostům plnění dále vyspecifikovaných konkrétních úkolů, aniž by tím vylučovalo podpisová či jiná oprávnění pana starosty :

1. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem výstavby a územního plánování na úseku územního plánu, odborem životního prostředí - údržba zeleně, odborem investic a rozvoje města, jakož i návrhy související s lázeňstvím, a rovněž zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy.

2. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem školství a odborem sociálních věcí, jakož i návrhy zpracované příspěvkovými organizacemi v působnosti těchto odborů, a rovněž zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy.

3. místostarosta prezentuje v příslušných orgánech města zejména návrhy předkládané či zpracované odborem dopravy a silničního hospodářství, odborem životního prostředí - odpady a komise ŽP, a rovněž zastupuje město navenek v těchto záležitostech, zejména podepisuje smlouvy.

 

VI. Zastupitelstvo město    z ř i z u j e

a/ 7 členný kontrolní výbor a  9 členný finanční výbor

 

VII. Zastupitelstvo města    v o l í

a/ MUDr. Ladislava Tichého do funkce předsedy finančního výboru

b/ členy kontrolního výboru : Jan Zimu, Tomáše Tučka, Petra Jiráska, RNDr. Věru
Svatošovou, JUDr. Ditu Vávrovou, Hanu Kopeckou, Martina Malého

c/ členy finančního výboru  : Štěpána Kačera, Martina Berthu, Jitku Štimovou,

Ing. Josefa  Mertu, Ing. Pavlu Maršíkovou, Mgr. Karla Petránka, Vladimíra Žáka, Mgr.
Antonína Faltu

 

VIII. Zastupitelstvo města    p ř e r u š u j e

a/ volbu předsedy kontrolního výboru

 

IX. Zastupitelstvo města    s t a n o v u j e

a/ stanovuje výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce s účinností od 1.11.2022 takto : místostarosta - 30.000 Kč; člen rady města -
9.413 Kč; předseda výboru zastupitelstva, komise rady - 4.707 Kč; člen výboru
zastupitelstva, komise rady -  3.923 Kč;  člen zastupitelstva města - 2.353 Kč. Dále
zastupitelstvo města schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude
náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu
náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem města.

b/ s účinností od 1.11.2022 příspěvky uvolněným a neuvolněným členům
zastupitelstva města  takto :

- příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena
zastupitelstva města a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako
zaměstnancům města Náchoda a v souladu s rozpočtem města Náchoda na
příslušný rok; účast neuvolněných členů zastupitelstva města na vzdělávání
schvaluje starosta,

- příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu
s platnou kolektivní smlouvou,

- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města,
v souladu s platnou kolektivní smlouvou,

- odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva
města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,

- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o
uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,

- příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu
s platnou kolektivní smlouvou.

c/ s účinností od 1.11.2022 pravidla pro poskytování cestovních náhrad členovi
zastupitelstva města dle platného „Organizačního opatření - pracovní cesty a
cestovní náhrady" a stanovuje, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva
města pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.

d/ s účinností od 1.11.2022 neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je
podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce paušální částkou:

-  paušální částka: Kč 150/ 1 hodina,

- nejvyšší souhrnná částka, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého zisku
v souvislosti s výkonem poskytnout za kalendářní měsíc: Kč 1500.

e/ a souhlasí s prodloužením pracovněprávního vztahu - dohody o provedení práce
mezi městem Náchod a panem Petrem Jiráskem, neuvolněným členem
zastupitelstva města, vždy o 1 rok.

 

V Náchodě 27. října 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta