Dnes
Teplota: 24.1 °C

Usnesení z  3.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 12. prosince 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda 2024-2025

c/ Rozpočty 2023 za PO města Náchoda

d/ Rozpočet 2023

e/ Provádění rozpočtových opatření - převod kompetence zastupitelstva města na  radu města

f/ Majetkoprávní úkony obce

g/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2023

h/ Odvod nedočerpaného příspěvku PO

ch/ Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. -  Navýšení investice do kotle K10, zmocnění na VH 16.12.2022

i/ Dodatky ke smlouvám 2022

j/ Navázání mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů mezi městy Náchod a Polanica Zdrój

k/ Memorandum o spolupráci KAPLICKY CENTRE

l/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, o vymezení doby nočního klidu

m/ Návrh na odvolání některých členů správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní

nadace města Náchoda + jmenování nových členů na uvolněná místa

n/ Pořizování Územního plánu Náchod

o/ Rozpočtová opatření

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2027

b/ rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2024-2025) za příspěvkové organizace města Náchoda

c/ rozpočty 2023 za příspěvkové organizace města Náchoda

d/ rozpočet města Náchoda na rok 2023 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

1.           finančními prostředky z minulých let v objemu 54.872 mil. Kč

2.           smluvně zabezpečenými krátkodobými úvěry (RVG + KTK) v objemu 70 mil. Kč

3.           smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2022 v objemu 25 mil.Kč

e/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 14128/2022, 9655/2022, 12096/2021/1, 11335/2021/2, 11335/2021/3, 11335/2021/4, 11335/2021/5, 11335/2021/6, 11335/2021/7, 11335/2021/8

f/ uzavření smluv o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu   č. SMF/1/2023 až SMF/5/2023

g/ uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/6/2023

h/ uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de  minimis č. SMF/7/2023 až SMF/9/2023

ch/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/10/2023 až  č. SMF/16/2023

i/ odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2022 do rozpočtu  zřizovatele

j/ navýšení finanční investice kotle K10 a způsob financování dle předloženého návrhu

k/ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/156/2022

l/ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/157/2022

m/ poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda číslo smlouvy SMF/158/2022

n/ změnu účelu poskytnuté dotace na opravy a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/8/2022

o/ navýšení dotace Městské knihovně Náchod, obecně prospěšná společnost

a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu

města Náchoda

p/ uzavření Dohody mezi městem Náchod a městem Polanica Zdrój o navázání

mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů a pověřuje starostu Jana Birke jejím

podpisem

q/ znění Memoranda o spolupráci mezi městem Náchodem a organizací Nadační fond

KAPLICKY CENTRE a pověřuje starostu města jeho podpisem

 

III. Zastupitelstvo města    p ř e v á d í

a/ kompetence k provádění rozpočtových opatření v souladu s par. 102 odst. 2 písm. a)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze

zastupitelstva města na radu města v plném rozsahu. Zastupitelstvo si vyhrazuje

právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady

města na následujícím zasedání zastupitelstva města.

 

IV. Zastupitelstvo města    z m o c ň u j e

a/ starostu města pana Jana Birke k zastupování města Náchod na valné hromadě

innogy Energetika dne 16.12.2022 a hlasování o jednotlivých bodech programu VH

v rozsahu Plné moci dle předloženého dokumentu a ukládá vedení města Náchod

připravit příslušné smluvní dokumenty

 

V. Zastupitelstvo města   v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, o vymezení doby nočního klidu

 

VI. Zastupitelstvo města    o d v o l á v á

a/ členy Správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchod Ing. Ladislava Šimka,

Ing. Ivu Cvetanovu a předsedkyni Dozorčí rady Bc. Janu Majerovou k 31. 12. 2022

 

VII. Zastupitelstvo města   j m e n u j e

a/ členy Správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchod : Ing. Milana Vika

a pana Jiřího Galbu k 1.1.2023

b/ členkou Dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchod paní Kateřinu

Kramlovou k 1.1.2023

 

VIII. Zastupitelstvo města    p o v ě ř u j e

a/ „určeným členem zastupitelstva" pro činnost pořizování Územního plánu Náchod

a jeho změn dle stavebního zákona pana Ing. Jana Čtvrtečku

 

IX. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 59 - 61

 

V Náchodě 13. prosince 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta