Parkování v Náchodě

Úkoly Městské policie Náchod jsou dané - zajistit bezpečí, pořádek a klid v ulicích města. Řešení dopravní situace a nesprávně parkující vozidla ve městě by nemělo patřit k nejdůležitějším úkolům městské policie. Vzhledem k počtu vozidel tranzitujících a zastavujících se ve městě, je to právě doprava, která zaměstnává naše strážníky značnou měrou.

Pro řidiče jsme připravili několik zajímavých ukázek o tom, jak se na teritoriu Náchoda parkuje a vysvětlení k některým dopravním značkám, které jsou z toho hlediska nejvíce porušovány.

Zde je zachycena svislá dopravní značka „Pěší zóna (č.IP27a)" - kterou se označuje oblast, kde platí ustanovení o provozu v pěší zóně (Kamenice). V dolní části této dopravní značky jsou uvedeny údaje o tom, pro koho je vjezd do pěší zóny povolen, případně v jaké době. Konec pěší zóny je vyznačen dopravní značkou „ Konec pěší zóny (č.IP27b)".

Vjezd do pěší zóny v ulici Kamenice je povolen:

Vozidlům provádějícím zásobování obchodů a provozoven v době 17°°-10°° hodin sídlících v domech s uvedenými čísly popisnými


Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k provozu v obytné a pěší zóně stanoví, že:

  • - v obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje povinnost, že chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky,
  • - do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky vyznačující pěší zónu.

Na Kamenici nám ovšem vjíždějí a parkují zde i vozidla, která výše uvedené podmínky nesplňují.

Níže na fotografii je zachycena svislá dopravní značka „Zóna s dopravním omezením (IP 25a)" - kterou se označuje oblast (např. část obce), kde platí zákaz nebo dopravní omezení, které se vyjadřuje symbolem příslušné značky (v tomto případě značek) na značce IP 25a. Omezení vyplývající z významu značek, jejichž symboly jsou na značce IP25a užity a platí až k místu, kde je zóna (oblast) ukončena značkou „Konec zóny s dopravním omezením (IP 25b).". Zde je konkrétně zóna s dopravním omezením na sídlišti SUN. Tato zóna je platná pro celé sídliště.

Na DZ - Zóna s dopravním omezením jsou užity symboly následujících značek (směrem shora - dolů).

1. Dopravní značka „Nejvyšší dovolená rychlost (č.B20a)" - značky se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám (v našem případě zvýšenému pohybu chodců a provozu vozidel na sídlišti SUN) stanovit hranici nejvyšší dovolené rychlosti. Zcela jednoduše, kdokoliv vjede za DZ IP25 (zóna s dopravním omezením) a se symbolem DZ č.B20a, na kterém je uveden rychlostní limit 30, může jet v oblasti zóny maximální rychlostí 30km/h.

2. Dopravní značka „ZÁKAZ STÁNÍ (č.B29)" - značky se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám omezit stání vozidel na pozemní komunikaci, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. Na sídlišti SUN je zákazem stání mimo vyhrazená místa zajištěna průjezdnost pro složky IZS, zásobování, svoz odpadů apod.

Na těchto dvou fotografiích jsou zachycena nesprávně zaparkovaná vozidla v uvedené zóně. Řidiči vozidel BMW a Škoda Octavia na druhé fotografii navíc porušili zákaz zastavení plynoucí z vodorovného DZ - „Zákaz zastavení (V 12c)".

Zde je ukázka jiné zóny s dopravním omezením - konkrétně při vjezdu na Masarykovo náměstí.

Na této DZ je mimo jiné uveden i symbol - Dopravní značka" Parkoviště s parkovacím automatem (IP13c)".

Pravidla stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich určených úsecích na území města Náchod, včetně způsobu placení parkovného a způsobu prokazování jeho zaplacení jsou uvedena v nařízení města. Bližší údaje (provozní doba, poplatky, doba povoleného stání) se uvádějí i na parkovacím automatu. Na náměstí TGM řidiči nejvíce „hřeší" tím, že neplatí parkovné.

Po celém městě je mnohem více zón s dopravním omezením a při vjezdu do těchto zón je potřeba se podívat na dopravní značku, jaká konkrétní pravidla zde platí a tyto dodržovat.

Dopravní značka „Zákaz zastavení (B28)", které se užívá v případech, kdyby zastavení mohlo s přihlédnutím k daným dopravním podmínkám (v našem případě zvýšenému provozu vozidel v centru města) výrazně ohrozit bezpečnost nebo narušit plynulost provozu.

Na prvních dvou fotografiích jsou zachyceny zákazové značky z ulic Tyršova a Weyrova. Na třetí fotografii jsou zachycena vozidla parkující na místě , které je vyhrazeno pro zásobování - vodorovná dopravní značka (V12a) v ulici Tyršova.

Dopravní značka „Zákaz stání (B29)", které se užívá v případech, kdyby stání mohlo s přihlédnutím k daným dopravním podmínkám (v našem případě zvýšenému provozu vozidel v centru města) výrazně ohrozit bezpečnost nebo narušit plynulost provozu.

Zákaz plynoucí z této dopravní značky je v uvedené ulici velmi často porušován.

Apelujeme na řidiče pohybující se po městě, aby dodržovali dopravní předpisy, chovali se k sobě ohleduplně, slušně a vyzbrojili se trpělivostí při čekání v kolonách.