Měření rychlosti vozidel

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a městská policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Městská policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s Policií ČR.


Uvedené oprávnění městské policie je zakotveno v § 79a zák. č. 361/2000 Sb.. To, že městská policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, neznamená, že je nutná přítomnost policisty, ale jedná se o zamezení duplicitního měření rychlosti vozidel městskou policií i Policií ČR.


Všichni řidiči by měli vědět, že v obci smí jet rychlostí nejvýše 50 km/hod. a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla nejvýše 80 km/h. Pokud rychlostní limit jízdy v obci porušíte, vystavujete se následujícím postihům.


Fyzická osoba se podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2- 4 zák. č. 361/2000 Sb. dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla překročí řidič v obci nejvyšší povolenou rychlost:- v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h - vtomto případě může být Váš přestupek na místě projednán strážníkem v blokovém řízení a hrozí Vám uložení blokové pokuty do 1.000 Kč.

Ve správním řízení pak bude uložena pokuta 1500 - 2000 Kč. Zároveň za tento přestupek přijdete o 2 body v případě, že rychlost bude překročena o více než 5km/hod. a samozřejmě méně, než 20km/hod.,


- v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více - vtomto případě může být Váš přestupek na místě projednán strážníkem v blokovém řízení a hrozí Vám uložení blokové pokuty do 2500 Kč. Podmínkou uložení pokuty v blokovém řízení je skutečnost, že se řidič v posledních 12 měsících nedopustil stejného přestupku.

Ve správním řízení pak bude uložena pokuta v rozmezí 2.500-5.000 Kč a v případě, že řidič v uplynulých 12 měsících již takovýto přestupek spáchal, ještě zákaz činnosti (řízení) na dobu 1-6měsíců. Za tento přestupek přijdete o 3 body


- v obci o 40 km.h -1 a více nebo mimo obec o 50 km/h a více - vtomto případě nemůže být Váš přestupek na místě projednán strážníkem v blokovém řízení, strážník tento přestupek vždy oznamuje správnímu orgánu. Ve správním řízení bude uložena pokuta v rozmezí 5.000-10.000 Kč. K tomu bude uložen zákaz činnosti (řízení) na 6 měsíců až 1 rok. Za tento přestupek přijdete o 5 bodů.