Dnes
Teplota: 14.1 °C

Odbor obecní živnostenský úřad- rozsah hlavních působností

 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákony č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se živností ohlašovacích a živností koncesovaných,
 • přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi fyzických a právnických osob,
 • vydává živnostenské listy a koncesní listiny, provádí změny v těchto průkazech živnostenského oprávnění,
 • v samostatném řízení rozhoduje o udělení koncese a o schválení odpovědného zástupce u živností koncesovaných,
 • v samostatném řízení rozhoduje o zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění,
 • v dalších, zákonem vymezených případech rozhoduje podle obecně platných předpisů o správním řízení o právech a právem chráněných zájmech podnikatelů nebo jiných osob,
 • vede živnostenský rejstřík v oblasti svého územního obvodu, údaje z živnostenského rejstříku předává dalším orgánům státní správy, na požádání vydává výpisy z živnostenského rejstříku, popř. hromadné sestavy podnikajících fyzických a právnických osob ve svém územním obvodu
 • vede další evidence podle zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, eviduje podnikatele v zemědělství podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
 • v prvním stupni projednává přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to přestupky, jejichž projednání bylo odboru obecní živnostenský úřad svěřeno podle zvláštních právních předpisů,
 • provádí podle § 60a zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.255/2012 Sb. , o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád) živnostenskou kontrolu včetně rozhodování o námitkách kontrolovaných osob a rozhodování o uložení povinnosti odstranit zjištěné nedostatky,
 • vykonává dozor nad dodržováním povinností, stanovených zvláštními právními předpisy
 • provádí výběr a evidenci správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a rozhoduje ve věci poplatků podle zákona č.280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (daňový řád)
 • spolupracuje s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v Hradci Králové a dalšími orgány státní správy, včetně orgánů, činných v trestním řízení
 • poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 22.

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 26. 10. 2020


 Úřad:

po    26.10.2020    8-13
út 27.10.2020 10-15
st 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
čt 29.10.2020 ZAVŘENO
30.10.2020 ZAVŘENO
po 02.11.2020 8-13
út 03.11.2020 ZAVŘENOObjednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.