Dnes
Teplota: 21.6 °C

Čtvtek, 02.02.2023Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2023


Městský úřad Náchod zveřejňuje výzvu k podání žádostí o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" na rok 2023

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program") je dotační titul Ministerstva kultury ČR. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Termín realizace a profinancování prací je 1.1.2023 - 31.12.2023.

Termín a místo podání žádosti: do 28.února 2023 na podatelnu MěÚ Náchod.

Originály obou předepsaných žádostí o zařazení záměru do Programu, včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky. Výše příspěvku je závislá na přidělené kvótě, která pro ORP Náchod činí 656.000,- Kč, dále na množství podaných žádostí a na celkové částce přidělené Programu ze státního rozpočtu ČR. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč.

Na příspěvek není právní nárok, zároveň ho lze poskytnout příjemci pouze na základě platné žádosti o příspěvek podle podrobných pravidel, které jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva kultury ČR: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-cs-274 .

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům Ministerstvo kultury (tel. 257 085 417), případně Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, úsek památkové péče (tel. 491 405 449).


Přílohy:

1 Program ORP vyhlášení 2023.docx     (7845_177393453.docx / 0,04 MB)
2 Zásady_Programu_ORP.docx     (7845_10039355.docx / 0,03 MB)
3 Změna Zásad programu 2023.pdf     (7845_661393520.pdf / 0,43 MB)
4 Formular zadosti 2023_ORP.xlsm     (7845_315393532.xlsm / 0,42 MB)
5 Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2023     (7845_778393544.docx / 0,05 MB)
6 Formulář 4 Prohlášení o nedostatku     (7845_850393555.docx / 0,02 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /