Dnes
Teplota: 20.7 °C
logo

Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008012

Cíle projektu:

Vytvořit jednotnou koncepci vymezení systému ÚSES všech hierarchických úrovní pro celé ORP (mimo velkoplošně zvláště chráněné území vč. jejich ochranných pásem). Nový plán ÚSES přinese zpřesněné vymezení skladebních prvků všech hierarchických úrovní při zajištění koordinace s ostatními funkcemi území a vzájemné provázanosti prvků uvnitř i vně řešeného území. Návrh bude kombinací kvalitního koncepčního vymezení přírodě blízkých ekosystémů udržující přírodní rovnováhu a komplexního řešení systému na podkladech zásad územního rozvoje, územních plánů, pozemkových úprav atd.

Výstupy projektu:

Aktualizace plánů ÚSES a problémová mapa spolu s GIS databází budou zpracovány v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území ORP Náchod, mimo velkoplošně zvláště chráněné území, tj. CHKO Broumovsko včetně jeho ochranného pásma, to znamená na ploše 22 337 ha.

15.6.2020
Zpráva o realizaci „Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod“, č. Projektu CZ.05.4.27/0.0/17-052/0008012


Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod (dále jen „dílo") byl vypracován v souladu s § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dle platné Metodiky vymezování územního systému ekologické stability a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Městským úřadem Náchod, odborem životního prostředí v únoru 2018.

Dílo bylo zahájeno v říjnu 2018 a v prosinci 2019 byl zpracovatelem díla předán ke schválení koncept díla aktualizace plánů ÚSES ORP Náchod zpracovaný na základě analýzy a revize všech dostupných podkladů včetně informací z přímé rekognoskace terénu, která byla prováděna ve stanovených obdobích vegetace v průběhu roku 2019.

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, koncept posoudil a prověřil. Na základě jeho připomínek a námětů zpracovatel díla zhotovil návrh dokumentace aktualizace plánů ÚSES ORP Náchod, který byl následně Městskému úřadu Náchod, odboru životního prostředí, předán v dubnu 2020 k novému posouzení.

Po zapracování drobných připomínek bylo kompletní dílo dokončeno a předáno 15. června 2020.

Kromě operativní přímé elektronické komunikace (telefon, mail) proběhlo během celé doby vytváření díla celkem 6 pracovních jednání, při kterých byla prováděna přímá kontrola postupu prací včetně diskutování odborných záležitostí týkajících konkrétních lokalit v předmětném území a také metodického postupu za účelem dosažení stanovených cílů.

Dílo bylo předáno bez závad a v souladu s projektovou dokumentací, ve které byly podrobně vymezeny všechny podmínky pro jeho zpracování. Přibližně po 25 letech (kdy byly pro území tehdejšího okresu Náchod zpracovány generely ÚSES) má správní orgán ochrany přírody k dispozici aktualizované odborné podklady, které umožní kvalitní výkon státní správy v ochraně přírody na celém území ORP Náchod.

- Plán ÚSES - textová zpráva

- Plán ÚSES_Tabulková část_FINAL

- Problémová mapa_tabulka_FINAL.pdf

- Problémová mapa_Textová zpráva_FINAL

- GEOBIOCENOLOGICKÁ FORMULE+STG

- GRAFICKÁ ČÁST_PLAN_USES_CELEK_FINAL

- GRAFICKÁ ČAST_PROBLEMOVÁ_MAPA_CELEK_FINAL

- Příloha č. 1 (NDOP)

- GEOBIOCENOLOGICKÁ FORMULE+STG.pdf

- DILČI_VYKRESY