Dnes
Teplota: 11.2 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční  24. června 2024

Souhrn usnesení z  24.  / 81. /  schůze Rady města Náchoda konané 10. června 2024

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 81/1692/24 - rada města    z a m í t á

č. 12468/2024  - záměr prodeje části pozemku p.č. 430 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 70 m2 v k.ú. Bražec a doporučuje odboru správy majetku jednat o uzavření nájemní smlouvy

 

Usnesení č. 81/1693/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 26316/2023 - uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 185/95 se společností AUTOSALON DĚDEK, s.r.o., Dobenínská 1992, Náchod, IČO 25253115, na pronájem části pozemkové parcely č. 2036/9 o výměře 130 m2 v k.ú. Náchod ke dni 30.6.2024

č. 11648/2024 - uzavření nájemní smlouvy č. SM/4353/2024 se společností AUTOSALON DĚDEK, s.r.o., Dobenínská 1992, Náchod, IČO 25253115, na pronájem části pozemkové parcely č. 2036/9 o výměře 120 m2 v k.ú. Náchod, za účelem užívání zpevněné odstavné plochy. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.7.2024. Roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 24.000,- Kč + DPH s každoročním navýšením o inflaci

 

Usnesení č. 81/1694/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 82/2024/13 - zrušení dohody o splátkách dle předloženého návrhu

č. 82/2024/15 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/16 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/17 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 82/2024/18 - uzavření dohody o splátkách dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 13752/2024 - výsledek výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 4, v domě v č.p. 349, ulice Francouzská v Náchodě a uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 18736/2023 - uzavření Dohody o skončení nájmu bytu č. 7, dům č.p. 32, ulice Francouzská v Náchodě ke dni 30.06.2024 dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Usnesení č. 81/1695/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 5011/2022 - uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1.10.2003 se spolkem Tělovýchovná jednota Náchod, z.s., Na Hamrech 2001, 547 01 Náchod, IČ
15046486 ke dni 30.6.2024. RM pověřuje městský úřad, aby
samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

č. 15361/2022 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce
č. SMF/2999/2017 se spolkem Amag z.s. - ateliér malířů a grafiků,
Komenského 235, 547 01 Náchod, IČ 03831400 ke dni 30.6.2024.
RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím
finálním znění

č. 5664/2024 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4345/2024 s Ing. Ivetou Geržovou a Milošem Müllerem.
Smlouva se týká uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 555 a st.p.č. 46/1 v k.ú. Lipí u Náchoda v délce 5,96 m, a to ve prospěch st.p.č. 184 v k.ú. Lipí u Náchoda. Úplata za zřízení věcného břemene činí 5.000,- Kč + 21 % DPH. Věcné břemeno je zřizováno na dobu
neurčitou

č. 11361/2024 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4357/2024 se spolkem Amag z.s. - ateliér malířů a grafiků, Komenského 235, 547 01 Náchod, IČ 03831400. Smlouva se týká výpůjčky spolkových místností ve spolkovém domě č.p. 2171, ul. Hurdálkova v Náchodě. Konkrétně se jedná o místnost č. 2.06 - grafický ateliér o výměře 31,70 m2, místnost č. 2.07 - sklad o výměře 5,71 m2 a místnost č. 2.08 - malířský ateliér o výměře 72 m2. Smlouva o výpůjčce je uzavírána na období od 1.7.2024 do 31.12.2024 s případnou automatickou prolongací o další kalendářní rok.

RM souhlasí se změnou sídla spolku Amag z.s. - ateliér malířů a grafiků, Komenského 235, 547 01 Náchod, IČ 03831400, na základě uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4357/2024, na adresu
Hurdálkova 2171, 547 01 Náchod

č. 13272/2024 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4359/2024 se spolkem Tělovýchovná jednota Náchod, z.s., Na Hamrech 2001, 547 01 Náchod, IČ 15046486. Smlouva se týká výpůjčky spolkové místnosti ve spolkovém domě v č.p. 2171, ul. Hurdálkova
v Náchodě. Konkrétně se jedná o místnost č. 2.04 - spolková místnost č. 2 o výměře 46,14 m2. Spolková místnost bude
využívána na základě dohody se správcem spolkového domu. Smlouva o výpůjčce je uzavírána na období od 1.7.2024 do
31.12.2024 s případnou automatickou prolongací o další
kalendářní rok

č. 13274/2024 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4360/2024 se spolkem Fotoklub Náchod z.s., Pavlišov 80, 547 01 Náchod, IČ 26680041. Smlouva se týká výpůjčky spolkové místnosti ve spolkovém domě v č.p. 2171, ul. Hurdálkova v Náchodě. Konkrétně se jedná o místnost č. 2.04 - spolková místnost č. 2 o výměře 46,14 m2. Spolková místnost bude využívána na základě dohody se správcem spolkového domu. Smlouva o výpůjčce je uzavírána na období od 1.7.2024 do 31.12.2024 s případnou automatickou prolongací o další kalendářní rok.

RM souhlasí se změnou sídla spolku Fotoklub Náchod z.s., Pavlišov 80, 547 01 Náchod, IČ 26680041, na základě uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4357/2024, na adresu Hurdálkova 2171, 547 01 Náchod

 

Usnesení č. 81/1696/24 - rada města    s o u h l a s í

č. 4782/2024 - se záměrem nájemce, obchodní společnosti
SKALIČAN a.s., Zelená 226, 552 03 Česká Skalice, IČ 46504958, umístit v jednotce č. 35/100 v č.p. 35, 36 ul. Tyršova v Náchodě klimatizační jednotku v předpokládané hodnotě 100.000 Kč za podmínek, že typ klimatizační jednotky bude konzultován a
předložen ke schválení pověřené obchodní společností Správa budov Náchod, s.r.o., IČ 25279548, na výběr dodavatele
klimatizační jednotky provede nájemce výběrové řízení a po dobu trvání nájmu bude zajišťovat běžnou údržbu klimatizační
jednotky. RM v případě splnění výše uvedených podmínek
souhlasí se záměrem zápočtu nákladů na pořízení klimatizační jednotky (odečtu celkové schválené výše investic z nájemného)

 

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel z Jizbice směr Jiráskova chata na Dobrošově

Usnesení č. 81/1697/24 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem dopravního značení u čp. 63 a u čp. 9 v k. ú. Jizbice u Náchoda  a pověřuje odbor dopravy a silničního hospodářství k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu

 

Smlouva o dílo - Technická pomoc při zpracování 6.Aktualizace územně analytických podkladů ORP Náchod

Usnesení č. 81/1698/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zpracování „Technická pomoc při
zpracování 6.Aktualizace územně analytických podkladů ORP Náchod" se zhotovitelem EKOTOXA s.r.o.,Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

 

Žádost p. Krále o zábor stánkem při prodeji květin

Usnesení č. 81/1699/24 - rada města    n e s c h v a l u j e

žádost o zábor části pozemku p.p.č. 2228 v k.ú. Náchod, vlastník město Náchod, ul. Krámská v Náchodě, stánkem při prodeji
květin

 

Žádosti o čerpání FRR

Usnesení č. 81/1700/24 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 17.928,- Kč, s
převodem této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55. Finanční prostředky   budou použity na pořízení PC a monitoru

- příspěvkové organizaci Sportovní zařízení města Náchoda
čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 38.135,57 Kč.
Finanční prostředky budou použity na opravu přelivných mřížek   plaveckého bazénu

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 196.740,- Kč s   převodem této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod. Finanční
prostředky budou použity na pořízení 40 ks židlí

 

Smlouvy o  poskytnutí dotací

Usnesení č. 81/1701/24 - rada města    s c h v a l u j e

- uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -   podpora de minimis - č. FIN/154/2024 a FIN/156/2024 dle
předloženého návrhu

- poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda č. FIN/157/2024 až FIN/162/2024 dle   předloženého návrhu

 

 

Návrh na zvýšení úhrad v MěSSS Marie

Usnesení č. 81/1702/24 - rada města    s c h v a l u j e

v souladu s Vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, úhradu za poskytování  sociálních služeb v MěSSS Marie dle předloženého návrhu od 1.7.2024

 

Schválení čerpání fondu investic

Usnesení č. 81/1703/24 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu investic PO Základní škola, Náchod, Pavlišovská   55 v celkové výši 69.265 Kč na zakoupení myčky do školní
jídelny

- změnu čerpání investičního příspěvku a zároveň schvaluje
čerpání fondu investic PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952   v celkové výši 58.800 Kč na nákup prolézačky na zahradu školy

 

Souhlas se zapojením do projektů ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 81/1704/24 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186 do 3. výzvy MAS Stolové hory v IROP - Cestovní ruch - I, aktivita
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny
v předpokládané výši 525.000 Kč na vybavení učeben robotickými stavebnicemi a souhlasí s předfinancováním projektu v rozpočtu pro rok 2025

 

Schválení ceníku zimního stadionu pro období červenec 2024 - březen 2025

Usnesení č. 81/1705/24 - rada města    s c h v a l u j e

ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové plochy na období červenec 2024 - březen 2025 s účinností od 1.7.2024.

 

Navýšení rozpočtu SDH

Usnesení č. 81/1706/24 - rada města    s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu v kapitole 17

 

MěÚ Němcové čp. 2020 -  vestavba jednací místnosti a kanceláře

Usnesení č. 81/1707/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO 28969553 na realizaci stavby „MÚ Němcové 2020, vestavba jednací místnosti a kanceláře"

 

Stavba „III/28526 Jizbice-Lipí-Náchod"- chodníky - vyhotovení geometrických plánů

Usnesení č. 81/1708/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vyhotovení geometrických plánů k majetkovému vypořádání
stavby „III/28526 Jizbice-Lipí-Náchod" - chodníky pro společnost ID STAV s.r.o., IČO: 05959616, náměstí Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice

 

Výměna vchodových dveří do kuchyně Základní školy, Náchod, Komenského

Usnesení č. 81/1709/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost K plasty s.r.o., Husitská 11, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 62061356 na provedení výměny vchodových dveří do kuchyně Základní školy, Náchod, Komenského 425

Výměna dvou dřevěných prosklených katrů v Mateřské škole Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 81/1710/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Petra Čepka, Šrámkova 959, 549 31 Hronov, provozovna
Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí  IČ: 67473334 na provedení výroby a výměny dvou dřevěných prosklených katrů na schodišti a chodbě Mateřské školy Náchod, Vítkova 304

 

SVČ Déčko - havárie vody - provádění technického dozoru investora při opravách

Usnesení č. 81/1711/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provádění technického dozoru investora při opravách v budově Bartoňovy vily - SVČ Déčko, čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě pro pana Michala Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO: 878 25 848

 

Výběr zhotovitele stavby : Oprava MK Wiesnerova Náchod

Usnesení č. 81/1712/24 - rada města    z a d á v á

veřejnou zakázku na akci: Oprava MK Wiesnerova Náchod a
souhlasí s uzavřením objednávky se společností STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744,                          která nabídla nejnižší cenu ve výši  1 109 521,48  Kč včetně 21% DPH

 

Výběr zhotovitele stavby : Oprava parkoviště Denisovo nábřeží

Usnesení č. 81/1713/24 - rada města    z a d á v á

veřejnou zakázku na akci: Oprava parkoviště Denisovo nábřeží a souhlasí s uzavřením objednávky se společností SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13, IČO: 2747612, která nabídla nejnižší cenu ve výši  852 337,61  Kč včetně 21% DPH

 

Výběr zhotovitele stavby : Oprava MK Dobrošov - ulice ke kapli

Usnesení č. 81/1714/24 - rada města    z a d á v á

veřejnou zakázku na akci: Oprava MK Dobrošov - ulice ke kapli a souhlasí s uzavřením objednávky se společností STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO: 60838744,                          která nabídla nejnižší cenu ve výši  1 617 869,58 Kč včetně 21% DPH

 

Doplnění zábradlí podél venkovní rampy u budovy MěÚ v Zámecké ulici čp. 1845 v Náchodě

Usnesení č. 81/1715/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
zhotovení a montáž zábradlí podél venkovní rampy u budovy městského úřadu v Zámecké ulici čp. 1845 pro pana pan Lukáše Špačka, IČO: 76172261, Boženy Němcové 371, 549 31 Hronov

 

Půdní vestavba Evangelické akademie v Náchodě - zrušení objednávky

Usnesení č. 81/1716/24 - rada města    s o u h l a s í

se zrušením objednávky č. 00055/12/2023 pro společnost
PROXION s.r.o., Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, IČO 25264451 po vzájemné dohodě

 

 

Zajištění činnosti technického dozoru stavebníka na akci: „Zateplení BD čp. 293 a 294 ul. Borská v Náchodě"

Usnesení č. 81/1717/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Tluka & Partners s.r.o., Gollova 653, 500 09 Hradec Králové, IČO 47450169 na zajištění technického dozoru stavebníka na akci: „Zateplení BD čp. 293 a 294 ul. Borská v Náchodě"

 

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD „ Veřejné osvětlení Náchod, lokalita Klínek"

Usnesení č. 81/1718/24 - rada města    r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky uchazeči Elektro-comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČO: 150 320 60 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby„ Veřejné osvětlení Náchod, lokalita Klínek"

 

Výběr zhotovitele stavby PSÍ HŘIŠTĚ „DOGGIE POINT "

Usnesení č.81/1719/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky s
Jaroslavem Mitiskou, K&M truhlářství,  Fučíkova 326, 549 54, Police nad Metují - Velká Ledhuje, IČO:10874607 na realizaci
stavby „Psí hřiště - doggie point, Náchod".

 

Zajištění koordinátora BOZP na akci: „Zateplení BD čp. 293 a 294 ul. Borská v Náchodě"

Usnesení č. 81/1720/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky s panem Fejkem Karlem, Nové Lesy 18, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 45955581 na zajištění koordinátora BOZP na akci: „Zateplení BD čp. 293 a 294 ul. Borská v Náchodě"

 

MěÚ Němcové čp. 2020 -  bezpečnostní mříž na okno pokladny

Usnesení č. 81/1721/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost KADEN-HOLDING, s.r.o, Tábořišti 1440, Náchod 54701, IČO: 60930870 DIČ: CZ60930870, na výrobu a montáž
bezpečnostní mříže

 

Servisní práce a hloubková kontrola vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu

Usnesení č. 81/1722/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky se
společností EKO-EKVITERM spol. s r.o., B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř, IČO 42196906 na provedení servisních prací a hloubkové kontroly vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu

 

Výměna nefunkčního regulačního elektroventilu v krytém plaveckém bazénu

Usnesení č. 81/1723/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky se
společností EKO-EKVITERM spol. s r.o., B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř, IČO 42196906 na provedení výměny nefunkčního
regulačního elektroventilu v krytém plaveckém bazénu

 

Obnova písku na volejbalovém hřišti na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 81/1724/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky se
společností PK Turf Construction s.r.o.,Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 06448411 na provedení obnovy písku na
volejbalovém hřišti na Jiráskově koupališti v Náchodě

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 81/1725/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 14 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Odměny ředitelům PO za I. pololetí

Usnesení č. 81/1726/24 - rada města    s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům PO za I. pololetí roku 2024 dle návrhu

 

Navýšení rozpočtu oddělení zimní stadion

Usnesení č. 81/1727/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření do kapitoly 15 - Zimní stadion ve výši
73 940,68 Kč na nákup hokejových branek

 

Usnesení č. 81/1728/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o plánovaném přerušení provozu Zimního stadionu
Náchod ve dnech od 10. - 28. 6. 2024

 

Výroční zpráva organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 81/1729/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2023 Správy přírodních zdrojů a lázní
Běloves p.o.

 

Darovací smlouva exponáty J. Škvorecký

Usnesení č. 81/1730/24 - rada města    s c h v a l u j e

znění darovací smlouvy č. 11/KS/2024, na jejímž základě daruje Společnost Josefa Škvoreckého, spolek, zastoupená Mgr. Václavem Krištofem - předsedou, městu Náchodu ocenění udělená J. Škvoreckému za účelem jejich vystavení v expozici  J. Škvoreckého

 

Informace o záměru - CZ-PL projekt

Usnesení č. 81/1731/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

 

Schválení opravy odvodnění na Jizbici

Usnesení č. 81/1732/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu odvodnění komunikací rozkládajících se na p.č. 404/1 a p.č. 416/1 v k.ú. Jizbice u Náchoda, a schvaluje
uzavření objednávky s firmou: Technické Služby Náchod s.r.o., IČO: 25270095, se sídlem Bílkova 196, 547 01 Náchod za celkovou nabídkovou cenu 424.915,10 bez DPH, tj. 514.147,27 Kč vč. 21% DPH

 

V Náchodě 11. června 2024

 

Jan    B i r k e
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta