Dnes
Teplota: 24.4 °C
logo

Bezbariérová škola ZŠ Plhov Náchod - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009042

Místo realizace: Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod

Cílem projektu:

Cílovou skupinou jsou žáci studující na Základní škole Náchod - Plhov, Příkopy 1186 a zde pracující pedagogičtí pracovníci. Oběma cílovým skupinám se díky realizaci projektu zlepší kvalita prostředí pro účely výuky. Bude umožněno vzdělávání žáků s fyzickým handicapem (vozíčkáři). V rámci projektu bude vybudován nový vnější výtah spojující jednotlivá podlaží školy, který zajistí celkový bezbariérový přístup do všech prostorů školy. Zajistí možnost přístupu do všech částí školy žákům s tělesným handicapem, případně i pedagogickým pracovníkům s tělesným handicapem.

Výstupy projektu:

Projekt zajistí bezbariérovost školy pomocí nového výtahu, tím dojde k lepší dostupnosti a zvýšení kvality vzdělávání i pro handicapované žáky.

Dále se projektu dotýká kapitola Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Základním cílem v následném období je ve smyslu přijatých zásad Strategie 2020 zvýšit „schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění" tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích byly co nejméně předurčovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit.

Důležitou oblastí je také podpora vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním (bude probíhat do zavedení systému podpůrných opatření formou dotačních a rozvojových programů). Na rozdíl od žáků zdravotně postižených neexistuje nároková forma finanční podpory prostřednictvím normativů, respektive příplatků. Tato skutečnost je vážným problémem a překážkou pro systematickou práci se žáky ohroženými školním neúspěchem z důvodu sociálního znevýhodnění.

Zhotovitelem prací v objemu cca 1,9 mil. Kč vč. DPH byla firma ELLIN s.r.o. z Prahy 3, kde došlo k předání díla 27.9.2018.

Datum zahájení: 29.5.2018

Předpokládaný datum ukončení: 31.10.2018