Dnes
Teplota: 22.6 °C
logo

Pořízení kompostérů pro občany Náchoda, rok 2023

registrační číslo CZ.05.01.05/01/22_024/0000871

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je uspokojit poptávku po zapůjčení kompostérů ze stran občanů, a napomoci tak předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu přímo u producenta (občana, školského zařízení, případně dalšího zařízení zřizovaného městem), kterému rostlinný materiál vzniká průběžně celý rok v dostatečném množství.

PŘÍNOS PROJEKTU: V důsledku projektu zaměřeného na předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu je očekáváno omezení vzniku tohoto odpadu. Pomocí 180 ks kompostérů o objemu 1 100 l lze zpracovat cca 100 tun rostlinného materiálu za rok s tím, že se tento rostlinný materiál nestává odpadem, který je buď součástí biologicky rozložitelného odpadu, který by jinak musel být sbírán do nádob či velkoobjemových kontejnerů, nebo směsného komunálního odpadu, nýbrž je stoprocentně využit v místě svého vzniku.

Současně dojde k úspoře nákladů za předání biologicky rozložitelného odpadu do příslušného zařízení - kompostárny a k úspoře nákladů za dopravu biologicky rozložitelného odpadu do/ze sběrného dvora do zařízení vozidlem.

POPIS PROJEKTU: Pořízení/nákup a následná zápůjčka 180 ks kompostérů 1100 l (případně až 1200 l) z recyklovaného plastu občanům, do školských zařízení, popř. dalších zařízení zřizovaných městem Náchod.

Pořízené „zelené" kompostéry budou splňovat dvě základní podmínky:

1) Kompostéry budou obsahovat z minimálně 70 % hmotnosti recyklát.

2) Ke kompostérům bude doloženo platné a akreditovaným subjektem vydané posouzení shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, ověřené tzv. vlastní environmentální tvrzení podle ČSN EN ISO 14021 s auditní zprávou o hodnocení výrobku nebo řady výrobků, splňující normu ČSN EN 15343 nebo některou z dalších EN norem pro sledování kvality plastových výrobků s obsahem recyklátu řady ČSN EN 1534X platných v rámci Evropského společenství a v ČR.

Kompostováním uvažované kapacity 118,8 tun rostlinného materiálu přímo v místě vzniku bude předcházeno vzniku odpadu 200201 - Biologicky rozložitelný odpad, který by jinak musel být sbírán do nádob či velkoobjemových kontejnerů.

Projekt „Pořízení kompostérů pro občany Náchoda, rok 2023", reg. číslo CZ.05.01.05/01/22_024/0000871 je spolufinancován z Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí pro období 2021-2027.