Dnes
Teplota: 21.5 °C
logo

Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod

Ulice Purkyňova v Náchodě je již dlouhou dobu významnou místní komunikací, která mimo jiné slouží i jako objízdná trasa mezinárodní silnice I. třídy I/33 (E67). Stav povrchu komunikace v posledních letech vzhledem ke zvyšující se dopravě a nezbytným opravám inženýrských sítí, které byly realizovány v průběhu uplynulých cca 40 let, nevyhovoval běžným standardům. Město Náchod proto zařadilo opravu této komunikace do svého rozpočtu na rok 2021.
V prosinci 2020 předložilo město Náchod žádost o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy místních komunikací. Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků včetně podkladních vrstev, a to včetně výstavby parkovacích stání vybudováním parkovacích zálivů, které splňují současné bezpečnostní požadavky. V Purkyňově ulici nebyla parkovací stání dosud vůbec řešena, vozidla parkovala v jízdních pruzích.
Od ledna 2021 probíhalo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, kterým se stala společnost M-SILNICE a.s., Pardubice. Celková cena za stavební práce činí
15 943 162,13 Kč vč. DPH.
Společnost M-SILNICE a.s. zahájila práce na staveništi již v dubnu 2021. Uzavřena byla nejprve první část komunikace od křížení s ulicí Dobrošovskou (pivovar) po ulici Nemocniční. Poté, co byly dokončeny veškeré práce v podloží komunikace a byla položena první vrstva asfaltového povrchu, došlo k uzávěře na druhém konci komunikace, tzn. od křížení s ul. Bartoňovou po křížení s ul. Nemocniční. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo je stanoven na listopad 2021.
Město Náchod obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR informaci o schválení projektu ke spolufinancování, a to ve výši 60 % celkových uznatelných výdajů projektu v červenci 2021. Celková předpokládaná výše dotace činí 6 612 281,- Kč.

Projekt „Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod", č. projektu 117D8230A8203 je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora obnovy místních komunikací.