Dnes
Teplota: 25.3 °C
logo

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_054/0004853

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce prostřednictvím rekonstrukce odborných učeben a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Výstupy a popis projektu

Město Náchod předložilo již v roce 2017 žádost o podporu z 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, jejímž předmětem byly stavební úpravy objektu v areálu SVČ Déčko Náchod určeného pro výuku přírodovědných a technických oborů v rámci volnočasových aktivit. Se svou žádostí o podporu město Náchod nejprve neuspělo a bylo zařazeno do zásobníku náhradních projektů. V září 2020, kdy došlo k navýšení alokace dotačních prostředků v uvedené výzvě, byl však projekt Přírodovědné a technické učebny a chovatelské stanice pro zájmové vzdělávání ze strany zprostředkujícího orgánu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podpořen ke spolufinancování.

Projekt je zaměřen na stavební úpravy stávajícího nevyužívaného přízemního objektu a vybudování odborných učeben zaměřených na přírodovědné a technické obory (včetně jejich vybavení). Objekt bude bezbariérový, stejně jako veřejné prostranství v okolí budovy.

V první polovině roku 2021 proběhla veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací, kterým se stala společnost CE-ING s.r.o., Náchod za nabídkovou cenu 11 999 111,80 Kč vč. DPH. Dle uzavřené smlouvy o dílo je předpokládaný termín dokončení stavebních prací stanoven na květen 2022.

V druhé polovině roku 2021 bude realizována veřejná zakázka na dodavatele mobiliáře a vybavení učeben, aby dodávka této části projektu proběhla v bezprostřední návaznosti na dokončení stavebních prací a nový objekt mohl v co nejkratším možném termínu sloužit svému účelu.