Dnes
Teplota: 20.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06799.31.8.2012 Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod

V srpnu 2012 byla na Městě Náchod dokončena realizace projektu "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod", reg. číslo CZ.1.06/2.1.0/06.06799. Projekt je ve výši 85 % způsobilých výdajů spolufinancován z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Přípravy projektu probíhaly již od roku 2008 a vlastní realizace byla rozdělena na tři části.


V rámci první bylo vybudováno technologické centrum s vysokou dostupností, které slouží obci s rozšířenou působností Náchod a dalším čtrnácti obcím ze správního obvodu, které se do projektu zapojily. Celková cena dodávky první části činila 2 896 800 Kč. Dodavatelem byla firma AG COM, a.s., Smiřice. Technologické centrum je postaveno na hardware firmy Hewlet-Packard a software firmy Microsoft. Pro zajištění vysoké dostupnosti využívá technologii clusterování fyzických strojů, optimalizaci využití výkonu zajišťuje virtualizace provozovaných strojů.


Druhá část projektu umožnila nasazení systému spisové služby na úřady všech zapojených obcí. Zde činila celková cena dodávky 1 587 840 Kč. Dodavatelem systému je firma GORDIC spol. s r.o., Jihlava. Spisová služba splňuje všechny podmínky zákona o archivnictví a spisové službě včetně podpory práce se systémem datových schránek, e-podatelnou a základními registry.


Cílem třetí části bylo provést integraci provozovaných informačních systémů a připravit rozhraní informačního systému ORP Náchod na práci se základními registry. Celková cena dodávky činila 1 371 816 Kč. Dodavatelem byl AG COM, a.s., Smiřice. Dodán byl systém pro správu identit od firmy IBM, formulářový systém od firmy Software602 a komunikační řešení od firmy IceWarp.29. 6. 2012 Elektronizace veřejné správy

V současnosti probíhá poslední z částí elektronizace veřejné správy - dodávka integrace informačního systému MěÚ Náchod realizované v rámci projektu "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod", reg. číslo CZ.1.06/2.1.0/06.06799. Integrace systému řeší problematiku tzv. kultivace vnitřních systémů chodu úřadu (v oblasti evidence agend a aplikací, elektronických formulářů, elektronické pošty atd.).


Již dříve bylo v rámci realizace projektu vybudováno technologické centrum (úložiště výstupů dat ze systému elektronické spisové služby) a byla pořízena elektronická spisová služba (systém pro práci s listinnými i elektronickými dokumenty) pro potřeby obce s rozšířenou působností Náchod (ORP Náchod), organizace zřizované ORP Náchod, obce ve správním obvodu ORP Náchod a jejich organizace.


Projekt je spolufinancován z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.29. 4. 2012 Elektronizace výkonu veřejné správy - eGovernment

V loňském roce začala realizace projektu "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod", reg. číslo CZ.1.06/2.1.0/06.06799. V rámci projektu s předpokládanými celkovými náklady cca 6,5 mil. Kč, který je spolufinancován z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, již bylo vybudováno technologické centrum, pořízena elektronická spisová služba a v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele vnitřní integrace úřadu.


Technologické centrum obce s rozšířenou působností (TC ORP) je určeno k provozu systémů a povinných aplikací, kterým je negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů jako výstupů dat ze systému elektronické spisové služby v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu obce s rozšířenou působností a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace a elektronická spisová služba pro vlastní obec s rozšířenou působností a jí zřízené a založené organizace. V rámci ukládání a digitalizace dat do systému elektronické spisové služby obce a města ukládají neukončené a neuzavřené spisy v elektronické podobě, tedy jak vlastní, tak přijaté písemnosti spadající do režimu evidence a archivace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.


Dále je možné TC ORP využít pro provozování aplikací v širokém spektru funkcí systémů samospráv, jakými jsou např. účetnictví, rozpočet, správa aktiv (majetek), agendové systémy samosprávy. Je možné jej využít i pro aplikaci centrálních agendových systémů např. agendový systém ROB (ohlašovna, matrika) nebo agendový systém RUIAN územní identifikace (sběr dat o změnách v území).


Realizace elektronické spisové služby probíhala paralelně s budováním TC ORP. V rámci projektu byla pořízena elektronická spisová služba pro obec s rozšířenou působností Náchod, elektronická spisová služba pro zřizované organizace ORP Náchod a elektronická spisová služba pro obce ve správním obvodu ORP Náchod. Systém elektronické spisové služby umožňuje mj. příjem a evidenci doručených i vlastních listinných dokumentů, oběh a vyřizování dokumentů - evidenci předání a převzetí, práci s elektronickými dokumenty - vložení, zobrazení a editaci, odesílání listinných i elektronických dokumentů, vyřízení, uzavření, ukládání a skartaci dokumentů.


V letošním roce dojde k realizaci třetí části elektronizace výkonu veřejné správy, k integraci vnitřního informačního systému Městského úřadu Náchod. Integrace systému řeší problematiku tzv. kultivace vnitřních systémů chodu úřadu (např. v oblasti personalistiky, organizační struktury, evidence agend a aplikací, elektronických formulářů, v oblasti groupware pro komunikaci jednotlivců a skupin, elektronickou poštu, sdílení úkolů, kalendáře apod.), a to zejména softwarových komponent pro zpracování jednotlivých agend a vazeb na ekonomiku a správu aktiv obecně, které tak budou připraveny v potřebné kvalitě na zavedení eGovernmentu.2.9.2011 Elektronizace výkonu veřejné správy - eGovernment


Město Náchod obdrželo dotaci na elektronizaci výkonu veřejné správy, podpořen byl projekt "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod", reg. číslo CZ.1.06/2.1.0/06.06799.

V rámci projektu spolufinancovaného z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, bude vybudováno technologické centrum, pořízena elektronická spisová služba a zajištěna vnitřní integrace úřadu.
Elektronizace výkonu veřejné správy se dotkne nejenom Městského úřadu Náchod, ale i úřadů některých měst a obcí ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod.

Dotace pokryje 85 % způsobilých výdajů projektu, které jsou předpokládány ve výši cca 6,3 mil. Kč.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele technologického centra a elektronické spisové služby.