Dnes
Teplota: 29.1 °C

Souhrn usnesení ze 4. / 136. / schůze Rady města Náchoda konané 29. ledna 2018

MAS Mezi Úpou a Metují - žádost o půjčku

Usnesení č. 136/3613/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3102/2018

Rozpočtová opatření od 1.1.2018

Usnesení č. 136/3614/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta