Dnes
Teplota: 29.7 °C

Souhrn usnesení z 29. / 161. / schůze Rady města Náchoda konané 12. července 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 161/4264/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18092 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č.p. 349 v Náchodě, Francouzská ul. s **** ***na období 01.08. - 31.10.2018, nájemné Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 8.000,00, splácení jistoty od 01.08.2018 po Kč 1.200,00/měsíčně do předepsané výše

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 161/4265/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 68 a č. 69 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomíIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta