Dnes
Teplota: 27.9 °C

Souhrn usnesení z 31. / 163. / schůze Rady města Náchoda konané 20. července 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 163/4273/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 3886 - dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a služebnosti inženýrských sítí č. SMF/3049/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Dodatek spočívá v uložení datového zemního kabelu v pozemkové parcele č. 2067/1 v katastrálním území Náchod, v rámci stavby „Propojení ulic Raisova - Parkány, Datový kabel radnice - hasičská zbrojnice"

Žádost o souhlas se stavbou na cizím pozemku

Usnesení č. 163/4274/18 - rada města s o u h l a s í

s udělením souhlasu se stavbou na cizím pozemku pro Správu železniční dopravní cesty a pověřuje Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku, podpisem souhlasu

Žádost o schválení nákupu odpadkových košů pro Déčko

Usnesení č. 163/4275/18 - rada města s o u h l a s í

s nákupem odpadkových košů pro Déčko dle cenové nabídky

Rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí sítí NN ČEZ Distribuce,a.s.

Usnesení č. 163/4276/18 - rada města p o v ě ř u j e

odbor správy majetku a financování zadáním objednávky na rekonstrukci veřejného osvětlení u TS Náchod s.r.o. a provést RO v příslušné kapitole

Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě, vyloučení vybraného dodavatele

Usnesení č. 163/4277/18 - rada města v y l u č u j e

v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon) účastníka ELEKTROIN spol. s.r.o. se sídlem Čechova 326, 547 01, Náchod IČ: 60930888 dle § 48 odst. (2) písmeno a) ZZVZ

Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě - veřejná zakázka

Usnesení č. 163/4278/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: NORDIC LIGHT s.r.o., Sarajevská 10,120 00 Praha 2, IČO 26704471, nabídková cena: 1 694 794,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 2: Efektivní osvětlování s.r.o., Děčínská 509/31,470 01 Česká Lípa, IČO 27267806, nabídková cena: 2 000 000,00 Kč bez DPH

Chodník a VO Nyklíčkova ul. v Náchodě

Usnesení č. 163/4279/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti BEZEDOS s.r.o. , Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867 na realizaci akce „Chodník a VO Nyklíčkova ul. v Náchodě"

Kácení dřevin - lípa Hamra

Usnesení č. 163/4280/18 - rada města s o u h l a s í

aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřeviny

Inspekční zpráva ZŠ T. G. Masaryka, Náchod včetně návrhu opatření

Usnesení č. 163/4281/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

závěry Inspekční zprávy ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 včetně návrhu opatření

Stanovení platu ředitelce MŠ Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 163/4282/18 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky MŠ Náchod, Vančurova 1345 od 1.8.2018 v uvedené výši

Úprava platu ředitelce MŠ Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 163/4283/18 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky MŠ Náchod, Myslbekova 4 od 1.8.2018 v uvedené výšiMiroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka