Dnes
Teplota: 24.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 38. / 79. / schůze Rady města Náchoda konané dne 21. listopadu 2016


Výroční zprávy PO : MŠ Komenského, MŠ Vančurova, ZŠ Drtinovo nám., ZŠ Pavlišovská a ZŠ 1. Máje

Usnesení č. 79/2227/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO : MŠ, Náchod, Komenského 301; MŠ, Náchod, Vančurova 1345; ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí 121; ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 a ZŠ, Náchod, 1. Máje 365

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 79/2228/16 - rada města n e s o u h l a s í č. 3475 - s umístěním dalších reklamních laviček společnosti ENEL spol. s r.o., v ulicích města a žádost jednatele Michala Hlaváčka zamítá

Usnesení č. 79/2229/16 - rada města s o u h l a s í č. 3785 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2914/2016 s Vladimírem Černým, Dlouhoňovice čp. 128 a Danielou Madarászovou, Náchod čp. 1675. Smlouvou se přenechává žadatelům do užívání část pozemkové parcely č. 913/8 o výměře 78 m2 v katastrálním území Náchod pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 390,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2016 č. 3788 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2913/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Budoucí věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení v délce cca 5,5 m pod povrchem stavební parcely č. 78 v katastrálním území Babí u Náchoda, ul. Na Vyšehradě. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH č. 3789 - se zveřejněním záměru přenechat pozemkovou parcelu č. 242/1, č. 250, č.195/1, č.191, č.165/3, č.165/5, č. 165/8, č.140/1 a č.172/1, všechny v katastrálním území Běloves o výměře 165466 m2 do pachtu podnikateli Františku Šimkovi, IČO 44500114. Propachtované pozemky bude pan Šimek užívat k zemědělskému hospodaření - k sečení a jako pastviny

Usnesení č. 79/2230/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3607 - předložené informace s tím, že vedení města bude dále pokračovat v jednání o prodeji nemovitostí v Ruské ulici se Stavebním bytovým družstvem Náchod

Usnesení č. 79/2231/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3705 - uskutečnění nabídky prodeje městského podílu o velikosti ? pozemkové parcely č. 1236/3 v katastrálním území Náchod do podílového spoluvlastnictví vlastníkům nemovitostí, kteří mají nebo budou mít po této parcele přístupné svoje nemovitosti tj. čp. 403 Komenského - Vítovi Pavel a Vendulka, čp. 1582, čp. 1583 Čechova - Bytové družstvo Čechova, čp. 408 Čechova - Čimerová Michaela,
čp. 409 Čechova - Čimera Michal a vč. Ing. Vladimíra Žáka
č. 3767 - zveřejnění záměru na prodej části pozemkové parcely č. 151/1 katastrální území Malé Poříčí

Usnesení č. 79/2232/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3778 - nabytí, č. 3784 - prodej, č. 3786 - prodej, č. 3787 - prodej, prodej b. j. č. 1971/12

Usnesení č. 79/2233/16 - rada města s o u h l a s í
- s podnájmem bytu č. 266/3, ul. Duhová
- s převodem práv a povinností k bytu č.269/43 ul.Duhová,Náchod


Usnesení č. 79/2234/16 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 16174 - uzavření Smlouvy o ubytování s Helenou Karvayovou na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 16177 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 11 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě s Kateřinou Čisárovou
č. 16178 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 11 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě s Janem Vargou
č. 16179 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 7 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě s Annou Telvákovou

Usnesení č. 79/2235/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16175 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.5 s panem Ladislavem Kubišem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.12.2016 do 28.02.2017
č. 16180 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 277 v ul. Bartoňova v Náchodě dohodou k 30.11.2016
Usnesení č. 79/2236/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16176 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 1 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě s Anetou Vajsarovou od 01.12.2016 do 28.02.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 15.000,00
č. 16181 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 277, ul. Bartoňova v Náchodě s Leošem Krtičkou od 01.12.2016 do 28.02.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 25.000,00
č. 16182 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 391, ul. Běloveská v Náchodě s Janou Škodovou od 01.12.2016 do 28.02.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 20.000,00, splácení jistoty do stanovené výše měsíčními splátkami po Kč 1.500,00 od prosince 2016

Usnesení č. 79/2237/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 16183 - informaci o uvolnění bytu č. 3 v ul. Na Vyšehradě č.p. 68 v Náchodě k 31.10.2016
č. 16184 - informaci o uvolnění bytu č. 49 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.10.2016
č. 16186 - informaci o konečném vyúčtování nájemného a služeb za užívání bytu č.10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě k 10.10.2016 a s c h v a l u j e
výpočet vzájemného vyrovnání při opuštění bytu č. 10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě k 10.10.2016 jako konečný a základní při jednání s bývalým nájemníkem bytu

Usnesení č. 79/2238/16 - rada města r e v o k u j e č. 16185 - část usnesení 55/1646/16 ze schůze ze dne 02.05.2016 ve věci stanovené výše jistoty Kč 25.000,00 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 22 v ulici Příkopy č.p. 1106 v Náchodě a s c h v a l u j e
- výši jistoty ve výši Kč 21 000,-
- Dodatek ke Smlouvě o nájmu bytu č. 22 z 23.06.2016 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit úhradu doplatku jistoty měsíční splátkou po Kč 500,- od prosince 2016 do června 2019

Založení Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

Usnesení č. 79/2239/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - schválit založení Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě
- schválit jeho zakládací listinu včetně peněžitého vkladu města a jmenování prvních členů správní a dozorčí rady, vše dle návrhu

Smlouva o úvěru r.č. 99016427671

Usnesení č. 79/2240/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit úvěrovou smlouvu registrační číslo 99016427671

Příslib revolvingového úvěru 2017

Usnesení č. 79/2241/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit nabídku na revolvingový úvěr na krytí rozpočtu 2017 od KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Usnesení č. 79/2242/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o schválení neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Náchodě na rok 2016 ve výši 33 139,70 Kč

Trojdohody

Usnesení č. 79/2243/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje Dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/10/2017 a č. SMF/11/2017

Smlouvy o poskytnutí dotace - rok 2017

Usnesení č. 79/2244/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/12/2017, SMF/14/2017 až SMF/17/2017

Smlouvy o dotaci - Prima sezóna - rok 2017

Usnesení č. 79/2245/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/18/2017 až SMF/20/2017

Střednědobý plán investic

Usnesení č. 79/2246/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit střednědobý plán investic na období 2017-2019

Rozpočtová opatření od 12.09.2016

Usnesení č. 79/2247/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 200 až č. 202 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě - ETAPA II.

Usnesení č. 79/2248/16 - rada města s o u h l a s í
s podáním žádosti na projekt "Rekonstrukce stávajícího atletického stadionu ETAPA II." o PROGRAMU 133510 Podpora materiálně technické základny sportu pro rok 2017 vyhlášený Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a p o v ě ř u j e odbor IRM zpracováním žádosti

Usnesení č. 79/2249/16 - rada města p r o h l a š u j e,

že Město Náchod má ke spolufinancování akce "Rekonstrukce stávajícího atletického stadionu ETAPA II." vlastní finanční prostředky ve výši minimálně 50% z předpokládaných výdajů na projekt

Smlouva o veřejných službách s dopravcem CDS s.r.o. Náchod a Smlouva o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchodem

Usnesení č. 79/2250/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- schválit smlouvu o veřejných službách č. IRM/457/2016 s dopravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244
- schválit smlouvu č. 04/2016/DSH o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchodem

Další postup v souvislosti s dopravním značením firmy INAS

Usnesení č. 79/2251/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení ze dne 29. 8. 2016, č. 68/1991/16, kterým souhlasila s prodloužením termínu demontáže informačního navigačního systému nejpozději do 31. 12. 2016
Usnesení č. 79/2252/16 - rada města s o u h l a s í s odkoupením 4 párů nosníků (4 kusů tabulí) za cenu 2.000,- Kč/pár + DPH a odstraněním všech prvků INAS, včetně 4 ks tabulí nejpozději do 31. 3. 2017

Zápis z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 79/2253/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 14. 11. 2016

Kontrolní výbor ZM - zprávy z provedených kontrol

Usnesení č. 79/2254/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít zprávy z kontrolní činnosti KV ZM na vědomí

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na rok 2017

Usnesení č. 79/2255/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit kontrolnímu výboru ZM plán kontrolní činnosti na rok 2017 dle návrhu

Smlouvy o veřejné službě - 2017

Usnesení č. 79/2256/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/7/2016 až SMF/9/2016

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 79/2257/16 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 16.11.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu.

Usnesení č. 79/2258/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej vyřazeného automobilu Škoda Yeti zájemci Tomáši Novákovi, Jívka 160, PSČ 542 34 za cenu dle znaleckého posudku tj. 88.000 Kč

Schválení Příkazní smlouvy s Centrem evropského projektování k projektu "Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených"

Usnesení č. 79/2259/16 - rada města s c h v a l u j e
- podání žádosti v rámci výzvy č. 64 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začlenění se spoluúčastí města ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu
- uzavření Příkazní smlouvy na komplexní zpracování žádosti a zajištění administrace projektu "Terénní práce v Náchodě
- podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených" s Centrem evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové a zároveň vyslovuje souhlas s užitím znaku Města Náchoda pro účely tohoto projektu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/13/2017

Usnesení č. 79/2260/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/13/2017

Smlouvy o dotaci - podpora de minimis - rok 2017 č. SMF/21/2017 až SMF/26/2017

Usnesení č. 79/2261/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/21/2017 až SMF/26/2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017

Usnesení č. 79/2262/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/27/2017

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 79/2263/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro pana Františka Koťátka, trvale bytem Náchod, Pavlišovská 73, byt č.37, Harmonie I. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.12.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas se zpracováním žádosti prostřednictvím Města Náchoda

Usnesení č. 79/2264/16 - rada města s o u h l a s í se zpracováním žádosti ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005 do výzvy č. 46, 47 operačního programu 06 IROP, prioritní osy 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, investiční priority 06.2.67 Investice do vzdělávání prostřednictvím Města Náchod

Nákup domácích kompostérů pro občany Náchoda - spolufinancování, zplnomocnění

Usnesení č. 79/2265/16 - rada města p r o h l a š u j e, že město Náchod má zajištěny vlastní zdroje na spolufinancování projektu "Nákup domácích kompostérů pro občany Náchoda " ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými náklady a dotací, tj. ve výši min 15 % celkových způsobilých nákladů a dále na financování 100 % případných nezpůsobilých nákladů projektu

Usnesení č. 79/2266/16 - rada města z p l n o m o c ň u j e

Ing. Romanu Pichovou k zastupování města Náchoda jednáním se SFŽP v projektu "Nákup domácích kompostérů pro občany Náchoda" předkládaného do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Pražská, Českoskalická - II. etapa - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/392/2015

Usnesení č. 79/2267/16 - rada města s o u h l a s í
- s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/392/2015 na zhotovení projektové dokumentace díla "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická a Pražská v Náchodě"
- se zapracováním připomínek právníka.

Novostavba hasičské zbrojnice - informace k připravované žádosti o podporu do IROP

Usnesení č. 79/2268/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace k připravované žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, průběžné výzvy č. 36 Stanice integrovaného záchranného systému na akci "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě"

Ulice Na Strži-zpomalovací prvky-lávka-schodiště vedoucí do ul. Bartoňova k ZŠ TGM

Usnesení č. 79/2269/16 - rada města s o u h l a s í s variantou 1, 2

Propočet nákladů na komunální odpad na rok 2017

Usnesení č. 79/2270/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít přílohu č. 1 obecně závazné vyhlášky města Náchoda č. 5/2015 na vědomí

Územní plán Náchod - pořízení změny č. 1

Usnesení č. 79/2271/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit :
- žádosti o změnu územního plánu Náchod č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, změnu textové části větného spojení a jejich zařazení do změny č. 1 ÚP Náchod
- žádosti o změnu územního plánu Náchod č. 12 s podmínkou stanovení etapizace výstavby a její zařazení do změny č. 1 ÚP Náchod
- pořízení změny č. 1 územního plánu Náchod zamítnout : projednání žádostí o změnu územního plánu Náchod č. 5 a č.11 a jejich nezařazení do změny č. 1 ÚP Náchod

Pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 79/2272/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy č. 15/KSCR/ZS/2016 se Sportovním klubem hasičů Královéhradeckého kraje z.s., IČO 70809372, na krátkodobý pronájem ledové plochy a zázemí na Zimním stadionu v Náchodě v období od 2.12.2016 do 22.12.2016 za cenu 16.884,- Kč vč. DPH

Smlouva o výpůjčce projektové dokumentace na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda

Usnesení č. 79/2273/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o výpůjčce projektové dokumentace na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda s Národním památkovým ústavem za podmínek uvedených ve smlouvě

Rekonstrukce stadionu Hamra - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016

Usnesení č. 79/2274/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/430/2016 na zhotovení díla Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě a souhlasí se zapracováním připomínek právníka

Nový informační navigační systém

Usnesení č. 79/2275/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR

Usnesení č. 79/2276/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit realizaci akce "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" a spolufinancování této akce ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými náklady a dotací, tj. ve výši min 50 % celkových způsobilých nákladů a dále na financování 100 % případných nezpůsobilých nákladů akce

Infrastruktura pro ZŠ Plhov - náklady

Usnesení č. 79/2277/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Projektový záměr Kudowa-Zdrój a Hronov - Single tracky

Usnesení č. 79/2278/16 - rada města s o u h l a s í se zahájením přípravy projektového záměru realizace přeshraničního projektu zaměřeného na single tracky ve spolupráci s městy Kudowa-Zdrój a Hronov

Usnesení č. 79/2279/16 - rada města p o v ě ř u j e místostarostu M. Bráta jednáním o konkretizaci záměru

Běloveské lázně, a.s. - návrh na smírné vyřešení sporné záležitosti předání předmětu výpůjčky

Usnesení č. 79/2280/16 - rada města v rámci smírného řešení s o u h l a s í
- se záměrem prodeje těchto položek umístěných v objektu technologické šachty: 8. tlakové spínače, 9. rozvodná skříň, 10. jističe, 11. indukční průtokoměr, 12. kohoutky a 13. čerpadlo dle návrhu společnosti Běloveské lázně, a.s.
- se záměrem prodeje těchto položek souvisejících s objektem prameníku Jakub: 6.rozvaděč ER, 5.stropní lampa, 4.fragmenty konzole - kříž dle návrhu společnosti Běloveské lázně, a.s.

Usnesení č. 79/2281/16 - rada města t r v á na požadavku vrácení těchto položek: 1. výtoková růžice, 2. lavičky dřevěné 3 ks, 3. soška svatého Jakuba

Usnesení č. 79/2282/16 - rada města p o v ě ř u j e JUDr. Josefa Svobodu pokračováním jednání se společností Běloveské lázně, a.s. dle výše uvedených a přijatých usnesení

Zápis z jednání komise výstavby a územního plánování

Usnesení č. 79/2283/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané dne 14. 11. 2016

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 79/2284/16 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Žádost o příspěvek Sportovní kuželkářský klub Náchod

Usnesení č. 79/2285/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu města Náchoda Sportovnímu kuželkářskému klubu Náchod, o.s. v roce 2016 ve výši 25 000 Kč

Smlouva o realizaci překládky sítě el. komunikací - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/383/2015

Usnesení č. 79/2286/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě el. komunikací č. IRM/383/2015 a souhlasí se zapracováním připomínek právníka Města Náchoda

MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ ULICE - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/419/2016

Usnesení č. 79/2287/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/419/2016 na zhotovení díla MOST PŘES METUJI NÁCHOD, BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ ULICE a souhlasí se zapracováním připomínek právníka Města Náchoda.

Žádost ZŠ, Náchod, Komenského 425 o schválení smlouvy

Usnesení č. 79/2288/16 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu na účelově určený finanční dar pro ZŠ, Náchod, Komenského 425 od Saar Gummi Czech s.r.o. ve výši 9 600,- Kč

Návrh na odměny ředitelům PO II. pol. 2016

Usnesení č. 79/2289/16 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za II. pololetí 2016 ředitelům PO dle návrhu

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta