Dnes
Teplota: 13.8 °C

Souhrn usnesení z 5. / 88. / schůze Rady města Náchoda konané 6. února 2017

ZŠ TGM

Usnesení č. 88/2463/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace

Usnesení č. 88/2464/17 - rada města u k l á d á předložit přehled o kapacitách jednotlivých ZŠ a jejich využití za posledních 10 let zodpovídá : Bc. Schuma

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 88/2465/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3791 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2955/2017 se spolkem Junák-český skaut, středisko Náchod, z.s., IČO 48622095. Smlouvou se přenechává spolku Junák do nájmu část pozemkové parcely č. 1190/3 v katastrálním území Náchod o výměře 233 m2 pro pořádání sportovní a zábavné činnosti dětí a pro klubovou činnost spolku Junák. Nájemné je s ohledem na činnost spolku Junák, který se zaměřuje na rozvoj osobnosti mladých lidí, stanoveno dohodou ve výši 1,- Kč/m2/rok, tj. ve výši 233,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2017. Ve smlouvě je ustanovení, že pronajímatel (město Náchod) souhlasí, aby nájemce na vlastní náklady provedl oplocení pronajaté části pozemkové parcely č. 1190/3
č. 3805 - s uzavřením Smlouvy o umístění kamerových bodů a jejich připojení k energetickému zdroji č. SMF/2939/2017 se společností NOVO NÁCHOD s.r.o., IČO 25920596, vlastníkem budovy čp. 15 v ulici Pražské a Českoskalické v Náchodě. Smlouva se týká umístění dvou kamerových bodů na domě čp. 15, připojení na Internet a zdroj el. energie. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 1.3.2017
č. 3811 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2951/2017 se společností ORGATEX-NÁCHOD s.r.o., IČO 25260341. Věcné břemeno se týká uložení plynovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 607/5 v katastrálním území Náchod ve Wolkerově ulici v celkové délce 2,8 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3815 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2952/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1705 a č. 1703/2 v katastrálním území Náchod v ulici U zastávky. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 34 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3816 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2953/2017 s PO Kino Vesmír, IČO 00857866. Smlouvou se přenechává kinu Vesmír do bezplatného užívání klimatizační jednotka v hodnotě 88.015,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 10.2.2017
č. 3817 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2956/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, která je oprávněna zřídit a provozovat plynovodní přípojku pro Janu Bártovou, Komenského čp. 1472, Náchod. Věcné břemeno se týká uložení plynovodní přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 897/22 a č. 897/26 v katastrálním území Náchod v ulici V Třešinkách v Náchodě v celkové délce 4,53 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 5.000,- Kč + DPH
č. 3820 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 28762738. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1165/4, č. 1169/1, č. 1195/2, č. 1203/1, č. 1207/4, č. 1209/2, č. 1212/1, č. 1212/4, č. 1213/2, č. 2024/1 v katastrálním území Náchod v ulici Pražské. Dále budou plynovodním potrubím zasaženy pozemkové parcely města č. 38/3, č. 46/2, č. 46/3, č. 46/4, č. 48/4, č. 84/6, č. 95/6, č. 427/2, č. 436/3 a č. 471 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města po přepočítání na plochu cca 1177 m2
č. 3821 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2957/2017 s MěSSS Marie, IČO 70947589. Smlouvou se přenechává MěSSS Marie do bezplatného užívání záložní zdroj evakuačního výtahu v hodnotě 339.082,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 10.2.2017

Usnesení č. 88/2466/17 - rada města d o p o r u č u j e
č. 2153 - vedení města pokračovat v jednání o bezúplatném nabytí pozemků zastavěných budovami města tj. části pozemku stavební parcely č. 643, pozemku stavební parcely č. 2726 k.ú. Náchod od Královéhradeckého kraje spolu se zřízením věcného břemene práva chůze a přístupu pro zajištění přístupu ke stavbě čp. 425 ZŠ Komenského ul. na stavební parcele 426 z ul. Českých Bratří po pozemcích Královéhradeckého kraje a to po pozemku stavební parcely č. 643 a pozemku pozemkové parcely č. 1239/1 vše v k.ú. Náchod

Usnesení č. 88/2467/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 3770 - zveřejnění záměru na prodej částí z pozemkových parcel č. 1167/5 a č. 1185/1 v katastrálním území Náchod pro potřeby TJ Náchod

Usnesení č. 88/2468/17 - rada města ž á d á č. 3819 - doplňující informace od VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 88/2469/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3809 - zamítnout prodej, č. 3812 - zamítnout převod

Usnesení č. 88/2470/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 3813 - zveřejnění záměru prodeje částí pozemkových parcel č. 817/2, č.817/7 a č. 817/8 v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 88/2471/17 - rada města n e s o u h l a s í s podnájmem bytu č. 269/59, ul. Duhová

Usnesení č. 88/2472/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17009 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s paní Terezií Putnokiovou č. 17010 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 50 ul. Odboje v Náchodě s Gabrielou Horváthovou

Usnesení č. 88/2473/17 - rada města r e v o k u j e č. 17011 - usnesení 8/168/07 ze schůze ze dne 23.01.2007 ve věci stanovení výše jistot /kaucí/ při uzavření Smlouvy o nájmu bytu v majetku města Náchoda /tabulka č. 3 usnesení/ a s c h v a l u j e od 28.02.2017 stanovení výše jistoty při uzavření Smlouvy o nájmu bytu v majetku města Náchoda individuálně dle velikosti podlahové plochy bytu a nájemného v Kč/m2 zaokrouhlenou na celé Kč 500,00 směrem dolů

Usnesení č. 88/2474/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17012 - usnesení 82/2333/16, bod jednání 16200, ve věci schválení uvedené ceny bytů v Duhové ulici jako konečné při prodeji bytů do soukromého vlastnictví a s c h v a l u j e
ve stanovení ceny bytů v Duhové ulici při jejich prodeji do soukromého vlastnictví jako výchozí cenu v čase a místě obvyklou

Usnesení č. 88/2475/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17013 - usnesení 84/2373/17 (bod jednání 17002) ve věci ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31.01.2017 a usnesení 84/2373/17 (bod jednání 17002) ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě na základě výjimky z podmínek žadatele o byt formou výběrového řízení v majetku města Náchoda se Žanetou Ruferovou od 01.02.2017 do 30.04.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00 a s c h v a l u j e
- ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 28.02.2017
- uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě na základě výjimky z podmínek žadatele o byt formou výběrového řízení v majetku města Náchoda se Žanetou Ruferovou od 01.03.2017 do 31.05.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 15.000,00

Mimořádné výdaje s úklidem sněhu

Usnesení č. 88/2476/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení výdajové položky 13-2212-601-5169 o Kč 9 000,-

Žádost o dotaci na provoz bowlingové herny Laguna

Usnesení č. 88/2477/17 - rada města n e s c h v a l u j e dotaci pro paní Denisu Babušíkovou ve výši 200 000 Kč vč. DPH na provoz bowlingové herny Laguna v ul. Jugoslávská 33, Náchod-Staré Město

Žádost o dotaci Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 88/2478/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis zastoupený Miroslavem Kociánem - předsedou sdružení ve výši 15 000 Kč na zajištění spolufinancování projektu Cyklobusy Orlických hor 2017 včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura, položka 2143-411-5229

Návrh nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu

Usnesení č. 88/2479/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu

Oprava místností sborovny v MŠ Březinova

Usnesení č. 88/2480/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro společnost ENTAZE, s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300

Stavební úpravy Zámecká 1845 - nabídka projektových prací

Usnesení č. 88/2481/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky společnosti Atelier TSUNAMI s.r.o. na provedení projektových prací na zpracování návrhu variantního řešení dispozice budovy č.p.1845 v Zámecké ulici, nové budovy Městského úřadu

Výběrové řízení na dodavatele recyklace stavebních sutí drcením

Usnesení č. 88/2482/17 - rada města s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy EKOS-ekologické stavby Červený Kostelec,s.r.o., Lhota 341, 549 41 Červený Kostelec, IČ:47473487 na recyklaci stavebních sutí drcením a schvaluje uzavření objednávky

Koordinace plánovaných akcí - Hamra, Pražská, Hamra tribuna

Usnesení č. 88/2483/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace o koordinaci staveb Hamra, Pražská, Hamra tribuna

Zpracování projektové dokumentace na akci: Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 88/2484/17 - rada města s o u h l a s í se zpracováním projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) na akci: Lávka přes železniční trať, Náchod za nabídkovou cenu 259 666,- Kč včetně DPH a schvaluje uzavření objednávky s firmou MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto

Schválení limitu PO na mzdy a odpisy pro rok 2017

Usnesení č. 88/2485/17 - rada města s c h v a l u j e limit na mzdy a odpisy pro rok 2017 pro PO Sportovní zařízení města Náchoda a PO Kino Vesmír v navrhované výši

Burza elektrické energie a zemního plynu na další období

Usnesení č. 88/2486/17 - rada města u k l á d á odboru SMF provést nákup el. energie a zemního plynu přes burzu pomocí firmy FIN-servis a.s. na období 2018-2019

Prezentace firmy ENSYTRA, s.r.o.

Usnesení č. 88/2487/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 88/2488/17 - rada města s c h v a l u j e - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/28/2017 a č. SMF/29/2017
- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/30/2017 a č. SMF/31/2017

Žádost o úpravu odpisového plánu pro ZŠ TGM

Usnesení č. 88/2489/17 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2016 pro PO ZŠ T.G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 na celkovou výši 111 239,- Kč

Úhrada neinvestičních výdajů za rok 2017 obcí Vysokov

Usnesení č. 88/2490/17 - rada města s t a n o v í výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2017 na základě Veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysokov na 7 000,- Kč za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávající se v náchodských mateřských školách

Návrh smlouvy o spolupráci mezi Déčkem a pobočným spolkem Duha 2D

Usnesení č. 88/2491/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í znění smlouvy o spolupráci mezi Střediskem volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 a pobočným spolkem Duha 2D

Schválení limitu PO na mzdy a odpisy pro rok 2017

Usnesení č. 88/2492/17 - rada města s c h v a l u j e limit pro PO na mzdy a odpisy pro rok 2017 v navrhované výši

Vavřinecká pouť 2017

Usnesení č. 88/2493/17 - rada města s c h v a l u j e dohodu na zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2017 s firmou Jan Pazdera, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Pořadateli budou Jan Pazdera, David Novotný a Město Náchod

Žádost o úhradu sálu Městského divadla Dr. Josefa Čížka - Benefice Luby Skořepové

Usnesení č. 88/2494/17 - rada města s c h v a l u j e úhradu sálu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 17 000 Kč vč. DPH za účelem pořádání Benefice Luby Skořepové, která se uskuteční dne 20. února 2017. Pořadatelem této akce je firma Klobouk film Praha a město Náchod

Smlouva o dotaci - Branka, o. p. s.

Usnesení č. 88/2495/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/33/2017

Smlouva o poskytnutí dotace SMF/32/2017

Usnesení č. 88/2496/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/32/2017 ve výši Kč 9 075,-

Smlouva o poskytnutí dotace SMF/35/2017

Usnesení č. 88/2497/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/35/2017 ve výši Kč 10 000,-

Rozpočtová opatření od 23.1.2017

Usnesení č. 88/2498/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 8 až č. 13 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouva o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby a podnikatele

Usnesení č. 88/2499/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření příslušných smluv a doprovodných dokumentů vážících se k uzavření Smlouvy o poskytování bankovních služeb pro právnické osoby a podnikatele č.sm. 1000043025/CZ/BI/001 a Smlouvy o obhospodařování portfolia a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem

Doporučení z tělovýchovné komise k aktualizaci plánu kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2017

Usnesení č. 88/2500/17 - rada města s c h v a l u j e rozšíření plánu kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2017 u PO města a u příjemců dotací o sportovní kluby "Tělocvičná jednota Sokol Náchod" a "HC Náchod"

Usnesení č. 88/2501/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání tělovýchovné komise konané dne 1. 2. 2017

Kácení dřevin areál turistické základny Vižňov (Déčko Náchod)

Usnesení č. 88/2502/17 - rada města s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin

Medvědi na kruhovém objezdu U Itálie - záměr

Usnesení č. 88/2503/17 - rada města s c h v a l u j e výrobu 2 kusů dřevěných figur medvědů uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782 za finanční částku 176 000 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly 12 a pověřuje Odbor investic a rozvoje města realizací tohoto projektu včetně jednání s dotčenými subjekty (majiteli kruhového objezdu, dopravním inspektorátem apod) a zajištěním potřebných povolení

Projekt na osvětlení 5 mostů a parku

Usnesení č. 88/2504/17 - rada města s c h v a l u j e vypracování projektu na osvětlení 5 mostů a parku v Náchodě

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka