Dnes
Teplota: 26.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 5. / 9. / schůze rady města Náchoda konané dne 9. března 2015


Archeologický průzkum na akci Krámská

Usnesení č. 9/306/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 9/307/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3377 - bezúplatné nabytí, č. 3575 - dohodu, č. 3595 - záměr

Usnesení č. 9/308/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2370, 3592 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/221/2004 s panem Janem Kráčmerem. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 30.4.2015 a se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 1902/2 v k.ú. Náchod o výměře 30 m2 panu Martinu Novákovi, IČO 88232905
č. 3443 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2624/2015 se společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336. Komunikační vedení o celkové délce 333,57 m je umístěno na pozemkové parcele města č. 491/15 a č. 111/5 v k.ú. Staré Město nad Metují a pozemkové parcele města č. 1066/3, č. 1069/14, č. 1069/15 a č. 1069/20 v k.ú. Náchod. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 33.357,- Kč + DPH
č. 3543 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2621/2015 se společností Česká pošta, s.p., Praha, IČ 47114983. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 272/6 o výměře 1 m2 v katastrálním území Bražec za účelem umístění doručovací (poštovní) schránky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.4.2015. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 100,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3555 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2628/2015 se společností Bonett Gas Investment, a.s., Praha, IČ 28253655. Plynárenské zařízení bude umístěno na stavebních a pozemkových parcelách města st. č. 2884, st. č. 2885, č. 607/5, č. 621/3, č. 728/5, č. 728/15, č. 728/16, č. 728/17, č. 1982/11, č. 1982/12, č. 1982/13, č. 1982/17 vše v katastrálním území Náchod v délce cca 374 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH
3566 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2569/2014 se společností Bonett Gas Investment, a.s., Praha, IČ 28253655. Komunikační vedení bude uloženo v pozemkové parcele města
č. 728/5 v katastrálním území Náchod v délce cca 27,5 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3567 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2569/2014 se společností Bonett Gas Investment, a.s., Praha, IČ 28253655. El. vedením NN bude zasažena pozemková parcela města
č. 728/5 a č. 734/3 v k.ú. Náchod v délce cca 59 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH č. 3584 - s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti SMF/2626/2015 se společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262. Komunikační vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 1142/11 a č. 1995/3 v katastrálním území Náchod (kruhová křižovatka u Čedoku) v délce cca 35 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 3588 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2627/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 798, č. 1142/4, č. 1142/11, č. 1993/5, č. 1993/6, č. 2058/42, č. 2067/26 a č. 2067/61 v katastrálním území Náchod - kruhová křižovatka u Čedoku. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 93 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 9/309/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3594 - zahájení jednání s ČSSZ o převodu stavební parcely 152, č. stavební parcely 153 a č. stavební parcely 154 v katastrálním území Náchod pro zjištění podmínek převodu do vlastnictví města a zároveň zajistit změnu druhu a využití pozemku ze stavebního na ostatní plochu
- vyhlášení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1538/8 s podílem o velikosti 2695/499005 na společných částech domu čp. 1537, čp. 1538, čp. 1539, čp. 1540 Jugoslávská vč. st. parcel č. 289, 290, 291, 292 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují formou obálkové metody se základní cenou 400.000,- Kč

Usnesení č. 9/310/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15034 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.2 s panem Lukášem Balogem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2015 do 31.05.2015
č. 15035 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.11 s panem Ivo Vančákem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2015 do 31.05.2015
č. 15036 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2015 do 31.05.2015
- s převodem práv a povinností k bytu č. 267/3 ul.Duhová v Náchodě
Usnesení č. 9/311/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15037 - informaci o uvolnění bytu č. 41 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 28.02.2015
č. 15038 - informaci o uvolnění bytu č. 215 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 28.02.2015

Usnesení č. 9/312/15 - rada města z a m í t á č. 15039 - uzavření smlouvy o nájmu bytu s Denisou Vargovou na byt č. 7 ul. Francouzská č.p. 349 v Náchodě

Usnesení č. 9/313/15 - rada města s c h v a l u j e č. 15040 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o převodu práv a povinností z budoucí kupní smlouvy na byt č. 8 ul. Duhová č.p. 269 v Náchodě z důvodu změny osobních údajů nájemníka

Zásady, kterými se stanoví závazný postup pro poskytování příspěvku na výstavbu komunikací v Náchodě

Usnesení č. 9/314/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Zásady č. 1/2015, kterými se stanoví závazný postup pro poskytování příspěvku na výstavbu komunikací v Náchodě

Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda - rok 2015

Usnesení č. 9/315/15 - rada města s c h v a l u j e v souladu s Organizačním opatřením č. 4/2011 Města Náchoda - Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob - Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2015

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2014

Usnesení č. 9/316/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/317/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod , sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/318/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/319/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/320/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/321/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/322/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/323/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/324/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/325/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0
O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod. Usnesení č. 9/326/15 - rada města s c h v a l u j e
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/327/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/328/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/329/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/330/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/331/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/332/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 9/333/15 - rada města s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2014 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, Lázeňská ulice" - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení č. 9/334/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. na akci: ,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, Lázeňská ulice"

Oslavy 70. výročí konce 2. světové války

Usnesení č. 9/335/15 - rada města s c h v a l u j e program a rozpočet akce k oslavám 70. výročí konce 2. světové války dle návrhu včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura, položka "Oslavy 70. výročí konce 2. světové války ve výši 12 000 Kč a rozpočtového opatření kapitoly "16-3319-333-5169" kultura ve výši 30 000 Kč

Žádost o partnerství Města Náchod na akci "Swingový Václav"

Usnesení č. 9/336/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchod na kulturní akci "Swingový Václav" za uvedených podmínek včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura, položka "Swingový Václav" ve výši 30 000 Kč

Schválení pravidelné roční dotace pro sportovní klub Florbal Náchod

Usnesení č. 9/337/15 - rada města s c h v a l u j e pravidelnou přímou dotaci z rozpočtu města Náchoda kapitola "16", položka 3419-367-5222 ve výši 200 000 Kč / rok určenou pro klub Florbal Náchod z.s. zastoupený Tomášem Třešňákem - předsedou, Václavická 1179, Náchod, IČO: 265470023 a tím i navýšení této položky rozpočtovým opatřením

Vavřinecká pouť 2015 - smluvní podmínky

Usnesení č. 9/338/15 - rada města s c h v a l u j e
- nájemné ve výši 20 000 Kč za umístění pouťových atrakcí, maringotek a stánkového prodeje na Vavřinecké pouti, která se uskuteční v termínu 6.-10. 8. 2015 a zajištění nedělního kulturního programu hrazeného nájemcem za minimální částku 60 000 Kč
- dohodu o pořádání Vavřinecké pouti v Náchodě, ve které jsou zapracované podmínky dle výše zmíněného návrhu

Žádost o bezplatnou zkušebnu

Usnesení č. 9/339/15 - rada města z a m í t á žádost o bezplatný pronájem zkušebny pro náchodskou rock-metalovou skupinu More-Door zastoupenou panem Robertem Součkem - kapelníkem z důvodu, že Město Náchod vhodný prostor k tomuto účelu nevlastní

Holubi - pokračování v odchytu a umístění hrotů na radnici

Usnesení č. 9/340/15 - rada města s o u h l a s í
- s započetím odchytu holubů za nabídkovou cenu 20-25.000,- Kč za měsíc bez DPH
- s umístěním hrotového systému na objekt radnice (dle nabídky) za nabídkovou cenu 102.850,- Kč s DPH
- s objednáním plošiny z důvodu montáže hrotového systému za přibližnou cenu 28.800,- Kč bez DPH

Hasičské auto

Usnesení č. 9/341/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í dopis KOBIT-THZ s.r.o. z 24.2.2015 a t r v á na svých usneseních č. 6/227/15 a č. 6/228/15 z 26.1.2015

Revolvingový úvěr

Usnesení č. 9/342/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010409754

Rozpočtová opatření od 16.2.2015

Usnesení č. 9/343/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 30 až 39 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/63/2015

Usnesení č. 9/344/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/63/2015

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 9/345/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 40 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup dvou velkých regálových skříní s nosností 50 kg na jednotku dle požadavku kontroly Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Úložky

Usnesení č. 9/346/15 - rada města u k l á d á odboru SMF optimalizovat úrokové výnosy u úložek, včetně sloučení úložek

Dodatek č. 2 Organizačního opatření č. 2 / 2012 - Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů

Usnesení č. 9/347/15 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 2 organizačního opatření č. 2 / 2012 - Zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů

Možnost vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci zábav. pyrotechniky

Usnesení č. 9/348/15 - rada města p ř e d k l á d á zastupitelstvu města podnět pana Zdeňka Rouska k vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci zábavní pyrotechniky a vzhledem k místním podmínkám a k místním zvyklostem doporučuje ZM, aby rozhodlo tak, že OZV nebude vydána

Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov

Usnesení č. 9/349/15 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele díla "Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov"

Kaple Zvěstování Panny Marie na Plhově - odstranění vlhkosti zdiva

Usnesení č. 9/350/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Kaple Zvěstování Panny Marie na Plhově - odstranění vlhkosti zdiva " s Henrykem Donajem, Podzámčí 761, 547 01 Náchod

Výběr zhotovitele na stavební práce Oprava chodníků ulice Smetanova

Usnesení č. 9/351/15 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby Oprava chodníků ulice Smetanova a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1 : Pořadí č. 1: BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí,
IČ: 275 04 867, Nabídková cena: 1 891 996,17 Kč vč. DPH
Pořadí č. 2: Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ: 289 69 553, Nabídková cena: 1 920 088,50 Kč vč. DPH Pořadí č. 3: STAVIX s.r.o., Komenského 55, 549 01 Nové Město n. Met., IČ: 27526984, Nabídková cena: 2 044 336,93 Kč vč. DPH

Návrh na rozdělení zlepšeného hospod. výsledku PO za rok 2014

Usnesení č. 9/352/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2014 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje)

Plnění rozpočtu za leden, únor 2015

Usnesení č. 9/353/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené zprávy

Úhrada neinvestičních výdajů za rok 2015 obcí Vysokov

Usnesení č. 9/354/15 - rada města s t a n o v í výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2015 na základě Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Vysokov na 7 000,- Kč za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávající se v náchodských mateřských školách

Souhlas se zřízením přípravné třídy při ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 9/355/15 - rada města s o u h l a s í se zřízením přípravné třídy při Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, za předpokladu, že bude schválena novela Školského zákona v navrhovaném znění

Oznámení o termínu zápisu do náchodských mateřských škol

Usnesení č. 9/356/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol

Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 01.01.2015 do 31.12.2015

Usnesení č. 9/357/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 01.01.2015 do 31.12.2015 ve výši 1.298.808,-Kč

Komunikace Dolní úvoz záměr a cenová nabídka

Usnesení č. 9/358/15 - rada města s c h v a l u j e řešení opravy a řešení odvodnění komunikace v ulici Dolní úvoz, dle původního návrhu a dohody o způsobu provedení mezi OIRM a Technickými službami Náchod s.r.o.

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 9/359/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání dopravní komise ze dne 25.2.2015

Výměna oplocení na vojenském hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 9/360/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na výměnu dřevěného oplocení na vojenském hřbitově v Náchodě se Zbyňkem Nyčem, Příkopy 1186, 547 01 Náchod

Posouzení stávající soustavy vytápění

Usnesení č. 9/361/15 - rada města u k l á d á - odboru SMF nechat zpracovat přesný audit dostatečného výkonu akumulačních kamen v ZŠ 1. máje ve vztahu k ukončenému zateplení objektu
- odboru SMF na základě auditu upravit celkový počet instalovaných akumulačních kamen v ZŠ 1. máje

Návrh nového Statutu Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Usnesení č. 9/362/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit nový Statut Kulturní a sportovní nadace

Projekt ZUŠ Náchod "Akademie umění a kultury"

Usnesení č. 9/363/15 - rada města s c h v a l u j e navržený projekt "Akademie umění a kultury" příspěvkové organizace Základní umělecká škola Náchod, zastoupené Mgr. Zbyňkem Mokrejšem - ředitelem, dle přiloženého návrhu včetně rozpočtového opatření kapitoly "16" kultura, položka "Rezerva" ve výši 112 000 Kč pro rok 2015

Revitalizace památníku Josefa Krapky na Pavlišově

Usnesení č. 9/364/15 - rada města s c h v a l u j e navržený projekt revitalizace památníku Josefa Krapky na Pavlišově dle výše uvedeného návrhu včetně rozpočtového opatření kapitoly "odbor investic a rozvoje města", položka "Revitalizace pomníku J. Krapky na Pavlišově" ve výši 100 000 Kč pro rok 2015

Mistrovství světa v kuželkách Náchod 2017

Usnesení č. 9/365/15 - rada města s c h v a l u j e
- partnerství/spolupořadatelství Města Náchod na MS v kuželkách 2017 v Náchodě za uvedených podmínek včetně plánu financování formou dotací SKK Náchod o. s. dle návrhu, zastoupenému Mgr. Františkem Majerem - předsedou klubu, Tyršova 49, Náchod, IČO: 4651738
- bezplatný pronájem zimního stadionu pro konání MS v kuželkách 2017. Režijní náklady na provoz zimního stadionu (energie, voda, mzdy pracovníků, apod.) uhradí SKK Náchod

Nabídka spolupráce - Východočeská televize V1

Usnesení č. 9/366/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Souhlas s podáním žádosti o grant MŠMT zabezpečení škol při ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 9/367/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 do vyhlášeného dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" v roce 2015

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny za rok 2014

Usnesení č. 9/368/15 - rada města s c h v a l u j e zapracování případných připomínek ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo Řídícího výboru IPRM do předloženého návrhu Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2014

Usnesení č. 9/369/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2014 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda

Usnesení č. 9/370/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení užívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny a oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla na projekt "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda"

Usnesení č. 9/371/15 - rada města z p l n o m o c ň u j e Ing. Romanu Pichovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP, všemi dotčenými správními orgány a ostatními dotčenými právnickými a fyzickými osobami v projektu "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda"

Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě

Usnesení č. 9/372/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla na projekt "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě"

Usnesení č. 9/373/15 - rada města z p l n o m o c ň u j e Ing. Janu Horákovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP, všemi dotčenými správními orgány a ostatními dotčenými právnickými a fyzickými osobami v projektu "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě"

Usnesení č. 9/374/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením příkazní smlouvy s firmou DABONA, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou (IČ 64826996) na zpracování výběrového řízení na dodavatele zateplení plaveckého bazénu

Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě

Usnesení č. 9/375/15 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka a zpracovatele zadávací dokumentace do návrhu obchodních podmínek (smlouva o dílo)

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/65/2015 Usnesení č. 9/376/15 - rada města s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/65/2015

Dotace - ZUŠ

Usnesení č. 9/377/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši Kč 112.000,- pro ZUŠ Náchod a také ve druhém kroku Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis - č. SMF/64/2015

V Náchodě 10. března 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta