Dnes
Teplota: 26.0 °C

Souhrn usnesení z 26. / 33. / schůze Rady města Náchoda konané 14. června 2019

innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - soubor smluv

Usnesení č. 33/771/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

- Společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným

innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.

- Směnnou smlouvu mezi Městem Náchod, IČO 00272868 a innogy

Energo, s.r.o., IČO 25115171

- Dohodu o výkonu práv společníků mezi smluvními stranami

innogy Energo, s.r.o., IČ 25115171 a městem Náchod,

IČO 00272868

Náchod 14. června 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta