Dnes
Teplota: 16.4 °C

Souhrn usnesení z 42. / 49. / schůze Rady města Náchoda konané 23. října 2019

„Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace"

Usnesení č. 49/1183/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. IRM/553/2019 na stavbu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace" se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Usnesení č. 49/1184/19 - rada města s c h v a l u j e

změnu termínu výkonu technického dozoru investora na stavbě „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace" k objednávce č. 605/2019 uzavřené se společností PROXION s.r.o., Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, IČO 25264451

Úprava vrtu Jan 1005

Usnesení č. 49/1185/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Úprava vrtu Jan 1005" zhotoviteli: ALPRIM CZ s.r.o. Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí IČO 28811470

V Náchodě 24. října 2019

Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka