Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 23. června 2008

I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2007
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
c/ Upravený návrh zadání změny č. 4 ÚPSÚ Náchod
d/ Zahájení prací na změně č. 6 ÚPSÚ Náchod
e/ Zastavení prací na regulačním plánu
f/ Majetkoprávní úkony obce
g/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
h/ Revolvingový úvěr na období 2008/2009
ch/ 48+12 RD Bražec - "V Kalhotách"
i/ Nové názvy ulic
j/ Projektovou přípravu
k/ Vyřazení majetku
l/ Vzdání se práva a prominutí pohledávek
m/ Smlouvy o poskytnutí dotací
n/ Žádost o příspěvek TJ SPŠ stavební Náchod
o/ Pravidla pro hospodaření s byty
p/ Přehled stavu komunikací v Náchodě
q/ Příjmy ze sdílených daní I-IV.2008
r/ Zápis z kontroly vyřizování stížností a petičních záležitostí
s/ SVI - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07
t/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území KHK
u/ Propagaci města Náchoda pro účely cestovního ruchu
v/ Rozdělení finanční rezervy sportovním klubům
w/ Rozdělení mimořádné finanční dotace z rozpočtu města sportovním klubům
x/ Nová kritéria rozdělování dotací SK pro rok 2009
y/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
z/ Volbu člena finančního výboru


II. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Odstoupení Ing. Františka Meduny ze zastupitelstva města a fakt, že ze zákona se členem zastupitelstva města stává p. Jindřich Řezníček
b/ Pravidla pro hospodaření s byty
c/ Přehled stavu komunikací v Náchodě
d/ Příjmy ze sdílených daní I. - V. 2008
e/ Zprávu kontrolního výboru ze dne 21. 5. 2008

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2007 včetně příloh bez výhrad
b/ Upravený návrh zadání změny č. 4 ÚPSÚ Náchod - který obsahuje po úpravě 39 lokalit a souhlasí s tím, že lokalita č. 9/4 na p.p.č.1058/1 v k.ú. Pavlišov bude zařazena do projednání v rámci změny č.5 ÚPSÚ Náchod a u této lokality nebude uplatněna částečná náhrada nákladů na pořízení změny
c/ Zahájení prací na změně č. 6 ÚPSÚ Náchod
d/ Ukončení prací na regulačním plánu Náchoda
e/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2312A, 2696 - výjimku ze zásad prodeje bytů /domů/ tj. prodej třetím osobám a prodej domů čp. 369 a čp. 447 Šafránice se stav. pozemky 582 a 594 vše v k.ú. Náchod, včetně nájemních smluv Ing. Vydrovi z Náchoda za cenu 1.100.000,- Kč, 2733A, 2787A, 2803A, bezúplatný převod pozemků č. 386/14, č. 386/15, č. 386/17 vše v k. ú. Malá Skalice, obec Česká Skalice z vlastnictví Bytového podniku Náchod, státního podniku v likvidaci do vlastnictví Města Česká Skalice
f/ Prodej bytových jednotek Běloveská 1671/33, Bílá 1971/9, Havlíčkova 1110/16, Komenského 610/2, Pražská 1527/7 dle zásad prodeje bytů
g/ Prodej volných bytových jednotek Bílá 1971/16 a Raisova 676/11 dle výsledku výběr. řízení
h/ Prodej a smlouvu o prodeji 3 502 ks akcií společnosti BARTOŇ- textilní závody a. s. hlavnímu akcionáři, kterým je Josef Marian Bartoň-Dobenín za souhrnnou cenu Kč 525.300,-
ch/ Rozpočtová opatření uskutečněná od 14. 4. 2008
i/ Přijetí revolvingového úvěru ve výši Kč 5.000.000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,1 % p.a. od Komerční banky, a.s. na období 2008/2009 se splatností do 30.6. 2009
j/ Koncepci přípravy výstavby 48+12 RD Bražec - "V Kalhotách" a souhlasí s tím, aby do plánů let 2008-2009 byla zařazena projekční příprava této akce vč. fin. krytí
k/ Seznam projektů k projektové přípravě a jejich zařazení do rozpočtu - výdaje kapitálové na roky 2008 (dodatečně) a 2009
l/ Vyřazení základních předmětů v pořizovací hodnotě nad Kč 20.000,- dle návrhu
m/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávky za Adámkem Bohumírem dle návrhu
n/ Smlouvu o poskytnutí dotace č. SMF/75/2008 a dodatek č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SMF/7/2008
o/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07
p/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty při zajišťování MHD v Náchodě se spol. s r. o. OREDO Hradec Králové
q/ Podání žádostí do Fondu mikroprojektů Cíl 3 o finační příspěvek na projekty s přeshraniční působností dle návrhu. V případě, že město uspěje v grantovém řízení, souhlasí se zařazením částky na financování projektů v nezbytně nutné výši do rozpočtu města na rok 2009
r/ Rozdělení finanční rezervy ve výši 500.000 Kč sportovním klubům v roce 2008 dle návrhu tělovýchovné komise
s/ Rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 ve výši 2 075 tis. Kč sportovním klubům dle návrhu tělovýchovné komise
t/ Kriteria k rozdělování finančních dotací z rozpočtu města sportovním klubům v r.2009
u/ Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva : členům rady ve výši Kč 2 440,-? předsedům výborů zastupitelstva nebo komisí rady ve výši Kč 2 250,-? členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštního orgánu ve výši Kč 1 920,- a členům zastupitelstva ve výši Kč 830,- s účinností od 1. 7. 2008. V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

V. Zastupitelstvo města z a m í t á
a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2774, 2775, 2794
b/ Žádost Oddílu basketbalu TJ SPŠ stavební Náchod na financování účasti na mezinárodním basketbalovém campu v USA

VI. Zastupitelstvo města r o z h o d l o

a) podle ust. § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění o novém názvu ulic :
- Spojovací - stávající bezejmenná cesta na pozemcích č. 283/7 a č. 283/12 v k.ú.Náchod
- Belgická - stávající bezejmenná cesta na pozemku č. 668/39 v k.ú. Náchod

VII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ p. Michala Bráta členem finančního výboru

VIII. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ starostovi města svolat pracovní tým ze zástupců všech politických stan zastoupených v zastupitelstvu města, který se bude zabývat budoucností Pivovaru Náchod a. s.

V Náchodě 24. června 2008

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta