Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 8. září 2008


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření Města Náchoda za I. pololetí 2008
c/ Rozpočtová opatření od 24. 6. 2008
d/ Smlouvy o dotacích
e/ Dodatek ke zřizovací listině DDM, Déčko
f/ Manažera IPRM
g/ Vyřazení majetku
h/ Účetní ztrátu
ch/ SK Náchod - žádost o změnu úrokové sazby
i/ Návrh smlouvy o půjčce - VAK Náchod a. s.
j/ Státní podniky v likvidaci
k/ SUN
l/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
m/ Zajištění fin. prostředků na realizaci projektu "ZUŠ Náchod - stavební úpravy a přístavba čp. 247, Tyršova ulice, Náchod"

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2312A, 2406A, 2787A s vyjmutím slov: o smlouvě budoucí, 2845A, 2715A, 2786A, 2817A, 2828A, 2839A, 2747A, 2849A, 2857A, 2859A, 2860A
b/ č. 2811 - bezúplatné nabytí pozemku č. 430 v k.ú. Babí u Náchoda od České republiky - Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových smlouvou č.j.UZSVM/HNA/2856/2008-HNAM
č. 2149 - nabytí pozemku č. 73/31 k.ú. Staré Město nad Metují do vlastnictví Města Náchod formou bezúplatného převodu od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/3339/2008-HNAM
č. 2863 - nabytí nemovitostí v k.ú. Bražec do vlastnictví Města Náchod formou bezúplatného převodu od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/3301/2008-HNAM a smlouvou č. j. UZSVM/HNA/3312/2008-HNAM
c/ Prodej bytové jednotky Kostelecká 1829/24 dle zásad prodeje bytů
d/ Prodej bytových jednotek Borská 617/9, Příkopy 1185/7dle výsledku výběrového řízení
e/ Rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí roku 2008
f/ Rozpočtová opatření od 24. 6. 2008
g/ Smlouvy o dotacích č. SMF/78/2008, SMF/82/2008, SMF/85/2008, SMF/86/2008, SMF/87/2008, SMF/88/2008,SMF/89/2008 a SMF/75/2008
h/ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Dům dětí a mládeže Déčko, Náchod, Zámecká 243 s účinností od 1. 1. 2009
ch/ Do funkce manažera IPRM Ing. Romanu Pichovou
i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle návrhu
j/ Vyřazení předmětu - 19022328 schodolez T08 a jeho darování svazu vozíčkářů na náhradní díly
k/ Vyřazení a prodej předmětu - 111101 Sekačka na trávu, Sportovní zařízení města Náchoda panu Rabiškovi, Na Kopci 118, 549 01 Nové Město nad Metují za Kč 7.000,-
l/ Ztrátu z prodeje akcií firmy BARTOŇ - textilní závody a.s. ve výši Kč 2.976.700,-
m/ Změnu úrokové sazby u půjčky č. 101/2002 na diskontní sazba ČNB + odchylka 0,40 % p.a. a dodatek č. 1 k této smlouvě
n/ Smlouvu o půjčce č. 1183/SMF/2008 VAK Náchod a.s. na kanalizaci ul. Slunečná, Blažkova, Brožíkova, Na Přadýnku v Náchodě
o/ Spolufinancování projektu "ZUŠ Náchod - stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod" ve výši min. 7,5 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 2787 - své původní usnesení z 23. 6. 2008 k této akci
b/ své usnesení č. III l/ z 23.6.2008 v části týkající se vyřazení těžko inventarizovatelných položek dle návrhu

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu o likvidaci státních podniků
b/ Zprávu o sídlišti SUN

V. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

a/ že Město Náchod má zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu "ZUŠ Náchod - stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod"

b) prohlašuje, že rada města je způsobilá ke schvalování potřebných úkonů v rámci projektu "ZUŠ Náchod - stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod" po dobu realizace projektu

VI. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2818, 2837

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ Rozhodnutí o prodeji akcií Pivovaru Náchod a. s.
b/ Vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta