Dnes
Teplota: 27.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 8. prosince 2008


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtové provizorium
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008
d/ Rozpočtová opatření
e/ Program prevence kriminality a sociálně patologických jevů pro rok 2009
f/ Vyřazení majetku
g/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
h/ Dotaci - Sokol Staré Město
ch/ Dodatky ke zřizovacím listinám
i/ Dotaci na podporu programu Podpora terénní práce 2009
j/ Plán kontrol kontrolního výboru
k/ Zprávu finančního výboru

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení č. II. písm. j/ ze dne 20. 10. 2008

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ prodej bytových jednotek Kladská 362/1, Pražská 683/11, Bílá 1971/12, Kostelecká 1829/68 a Zelená 1955/21 nájemníkům dle zásad prodeje bytů
b/ úpravu Zásad prodeje obytných domů dle návrhu s okamžitou platností
c/ přijetí úvěru od České spořitelny, IČ 45244782 ve výši Kč 46.000.000,- za úrokovou sazbu 4,85 % p. a. za účelem poskytnutí investiční dotace Beránku Náchod a.s.
d/ investiční dotaci č. SMF 92/2008 s částkou Kč 48.923.000,- Beránku Náchod a.s. na odkup části podniku Hotel u Beránka od Pivovaru Náchod a.s. e/ rozpočtové provizorium od 1.1.2009 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na
rok 2009
f/ rozpočtová opatření uskutečněná od 20. 10. 2008 dle návrhu
g/ Program prevence kriminality a sociálně patologických jevů Města Náchoda pro rok 2009
h/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu
ch/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2008 do rozpočtu zřizovatele
i/ smlouvu o poskytnutí dotace č. SMF/96/2008 Sokolu Staré Město
j/ dodatek č. 4 ke Zřizovací listině PO ZŠ, Náchod, 1. Máje 365
k/ dodatek č. 4 ke Zřizovací listině PO Sportovní zařízení města Náchoda
l/ podání žádosti o poskytnutí dotace Úřadem vlády na program Podpora terénní práce 2009 se spoluúčastí města ve výši min. 30 % z celkové požadované dotace, což činí minimálně 60 tis. Kč na jednoho terénního pracovníka
m/ plán kontrol kontrolního výboru na rok 2009

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - příloha č. 1

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu finančního výboru

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta