Dnes
Teplota: 25.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 15. června 2009


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Schválení návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Náchod
b/ Schválení pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Náchod
c/ Schválení návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Náchod
d/ Majetkoprávní úkony obce
e/ Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Města Náchoda za r. 2008
f/ Rozpočtová opatření
g/ Smlouvu o dotaci
h/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávky
ch/ Vyřazení majetku
i/ Půjčku pro Lesy města Náchoda spol. s r. o.
j/ Žádost Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
k/ Revolvingový úvěr
l/ Schválení "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" včetně závěrů a doporučení z posouzení SEA
m/ Schválení aktualizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice"
n/ Žádost o zřízení e-mailových kontaktů na členy ZM

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ změnu č. 4 ÚPSÚ Náchod
b/ pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Náchod dle doporučení komise výstavby a lokalit : 4/5, 11,5 12/5, 34/5
c/ návrh zadání změny č. 7 ÚPSÚ Náchod
d/ č. 2405 - bezúplatné nabytí pozemků č. 1256/1 a č. 1256/2 v k.ú. Náchod za uvedených podmínek
e/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2742A, 2922 á 350,-Kč/m? mimo pozemku p.č. 1905/4, 2944A, 2945A
f/ č. 2915 - nabytí pozemkové parcely č. 1195/3 k.ú. Náchod do vlastnictví Města Náchod formou bezúplatného převodu od ČR ?- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/1875/2009-HNAM
g/ prodej bytových jednotek Kostelecká 1828/67, Pražská 783/11, Raisova 676/8, Zelená 1955/11 dle zásad prodeje bytů
h/ prodej bytových jednotek Krámská 727/4, Krámská 727/7 a Pražská 682/5 dle výsledku výběrového řízení
ch/ závěrečný účet Města Náchoda za rok 2008 včetně příloh bez výhrad
i/ rozpočtová opatření od 27.4.2009 dle návrhu
j/ dotaci a smlouvu o dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2009 č. SMF/78/2009
k/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávky za firmou EUROCOM international,
s.r.o. se sídlem Česká Skalice, B. Němcové 5,552 03 Česká Skalice ve výši Kč 64.999,-
l/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu
m/ vyřazení a prodej za zbytkovou hodnotu prostřednictvím autobazaru os. automobilu Škoda Felicia Combi SPZ NAJ 25-63. V případě nezájmu o koupi přes autobazar fyzicky zlikvidovat
n/ půjčku a smlouvu o půjčce z rozpočtu obce č. SMF/1066/2009 ve výši 1,4 mil. Kč pro Lesy města Náchoda spol. s r.o.
o/ přijetí revolvingového úvěru ve výši Kč 20.000.000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 1,3 % p.a. od Komerční banky, a.s. na období 2009/2010 se splatností do 31. 5. 2010
p/ koncepci /dokument "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" předložený do Integrovaného operačního programu včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska KÚ KHK ke koncepci a dále včetně závěrů a doporučení z posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (SEA)
q/ Oznámení o změně v IPRM č. 1, které obsahuje změny dokumentu "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" (kapitola 6 Očekávané výsledky, kapitola 7 Harmonogram realizace IPRM, kapitola 8 Finanční plán) a změny vybraných kapitol v Žádosti k Integrovanému plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, které byly provedeny dle snížené částky alokované na základě schválení IPRM zóny 27. března 2009
r/ Oznámení o změně v IPRM č. 2, které obsahuje změny dokumentu "Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" (kapitola 9 Administrativní řízení projektů, kapitola 12 Způsob výběru projektů) na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zjednodušení a urychlení hodnocení a výběru projektů městem

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Opatření obecné povahy č. 2/2009 - změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Náchod

IV. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ odboru výstavby a územního plánování zajistit vypracování návrhu zadání změny č. 5 ÚPSÚ Náchod ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. R. Zeiskou
b/ odboru výstavby a územního plánování zajistit zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 7 ÚPSÚ Náchod ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. R. Zeiskou

V. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení ze dne 27. 4. 2009 v části II k) u dotace SMF/7/2009

VI. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2716
b/ ručení za úvěr Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 z důvodu § 38 zák. č. 138/2000 Sb.

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ pravomoc schvalování realizace dílčích projektů v rámci realizace "Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice" vybraných Výběrovou komisí určenou v rámci realizace IPRM zóny na radu města z důvodu urychlení schvalování projektů městem

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta