Dnes
Teplota: 27.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 11. prosince 2006


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Jednací řád zastupitelstva města
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Rozpočtové provizorium
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
e/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
f/ Zadání změny č. 3 ÚPSÚ Náchod
g/ Nové znění zřizovací listiny MěSSS Marie
h/ Program Partnerství pro rok 2007 ch/ Dotaci na podporu programu Podpora terénní práce 2007
i/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
j/ GRIP-IT - smlouvu o udělení dotace k projektu EU-NET
k/ GRIP-IT-dohodu o postupech proplácení prostředků GRIP-IT
l/ Odpis pohledávek
m/ Vyřazení majetku
n/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku přísp. organizací
o/ Refinancování hypotečního úvěru
p/ Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci - euromanažer
q/ Dotaci OS Dokořán
r/ Smlouvu o sdružení finančních prostředků

II. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a) Složení slibu 2 členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Jednací řád Zastupitelstva města Náchoda s úpravami v čl. 6 a 9
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1521A, 2527A, 2611A, 2621A, 2636A
c/ č. 2236 - posun termínu k převedení Jiráskova koupaliště do správy a užívání PO Sportovní zařízení města Náchoda, IČ 62731891 k 15. 05. 2007
d/ prodej bytových jednotek č. 1673/1 v domě Běloveská 1673, 1527/6 v domě Pražská 1527, 1960/13 v domě Bílá 1960, 528/6 v domě Nerudova 528, 1829/40 v domě Kostelecká 1829 včetně příslušných podílů na společných částech nemovitostí nájemníkům dle návrhu
e/ úpravu Zásad prodeje bytů - bod VI. Zásady a metody prodeje odst. 4/ prázdné byty v domech určených k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM o prodeji domu, přidělovány žadatelům o byt z bytového pořadníku, ale budou nabídnuty k prodeji výběrovým řízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou schválenou RM s tím, že bytová jednotka bude prodána pouze tomu zájemci, který se ve výběrovém řízení umístí na prvním místě. Pokud tento zájemce od své nabídky odstoupí, bude výběrové řízení zrušeno a opakováno
f/ rozpočtové provizorium od 1. 1. 2007 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2007
g/ souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 18. 9. 2006
h/ zadání změny č. 3 ÚPSÚ Náchod
ch/ nové znění zřizovací listiny MěSSS Marie od 1. 1. 2007
i/ Program Partnerství pro rok 2007
j/ podání žádosti o poskytnutí dotace Úřadem vlády na podporu programu Podpora terénní práce 2007 se spoluúčastí města ve výši 184 000 Kč, což činí 30,7 % z požadované dotace
k/ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva :
- členům rady města ve výši Kč 2 200,-? neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 740,- s účinností od 1. 1. 2007?
- předsedům výborů nebo komisí rady ve výši Kč 2 020,-? členům výborů, komisí rady nebo zvláštního orgánu ve výši Kč 1 730,- s účinností od 1. 1. 2007 v případě jmenování nebo zvolení do funkce do 31. 12. 2006; v případě jmenování nebo zvolení do funkce po 1. 1. 2007, nejdříve od data jmenování nebo zvolení do funkce;
- v případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna
l/ smlouvu o udělení dotace k projektu EU-NET v programu GRIP-IT a zmocňuje starostu Ing. Oldřicha Čtvrtečku k podpisu smlouvy projektu EU-NET
m/ podepsání dohod o postupech proplácení prostředků GRIP-IT k projektům EU-NET a TONE v programu GRIP-IT a zmocňuje starostu Ing. Oldřicha Čtvrtečku k podpisu dohod o proplácení prostředků GRIP-IT
n/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek dle návrhu
o/ vyřazení předmětů v pořizovací ceně nad Kč 20.000,-/kus dle návrhu
p/ odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2006 do rozpočtu zřizovatele
q/ uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s., IČ 45317054 na částku Kč 29.358.000,- na období od ledna 2007 do prosince 2021 za fixní pětiletou sazbu 3,67 % na přefinancování stávajícího úvěru reg. číslo 1000/008950-01/02/01-001/00/R. u ČMHB a. s.
r/ Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckých krajem, Wonkova 1142, Hradec Králové, IČ 70889546 a městem Náchod.
s/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. SMF/87/2006 OS Dokořán
t/ Smlouvu o sdružení finančních prostředků na akci "MK Náchod-ul.Ryšavého - objízdná trasa II/303 s podílem města Náchoda ve výši Kč 1.659.952,- se Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje IČ 70947996.

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 2236 - usnesení ze dne 26. 6. 2006, č. 2527 - část usnesení ze dne 18. 9. 2006,

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůIng. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta