Dnes
Teplota: 24.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 14. září 2009

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Pořízení změn ÚPSÚ Náchod
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Rozbor hospodaření Města Náchoda za I. pololetí 2009
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
e/ Rozpočtová opatření
f/ Dohodu o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje
g/ SVI - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07
h/ Čerpání depozit
ch/ Smlouvu o půjčce - VAK Náchod a. s.
i/ ZUŠ - předložení do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 a další postup
j/ Přeměny společnosti Beránek Náchod a. s.
k/ Materiál ze staveb
l/ Smlouvu o zániku zástavního práva
m/ Nabídku akcií VAK Náchod a.s.
n/ Informace o přípravě rozpočtu 2010
o/ Zprávy z provedených kontrol KV ZM
p/ Návrh na usnesení KV ZM

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ zařazení lokality č. 23/5 a doplnění lokalit č. 42/5, 43/5, 45/5, 46/5, 47/5, 48/5, 49/5 do projednávání v rámci pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Náchod
b/ pořízení změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Náchod
c/ pořízení změny č. 10 územního plánu sídelního útvaru Náchod
d/ zahájení prací na pořízení nového územního plánu Náchoda
e/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2526A, 2969A, 2666A, 2922A, 2968A
f/ prodej bytové jednotky Němcové 929/2 dle zásad prodeje bytů
g/ prodej bytové jednotky Krámská 727/7 dle výsledku výběrového řízení
h/ darování původního historického koberce z obřadní síně budovy radnice čp. 40 Masarykovo nám., Náchod do vlastnictví Národního památkového ústavu - územní pracoviště Josefov. V darovací smlouvě bude podmínka, že koberec bude vystaven v prostorách Náchodského zámku
ch/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2009
i/ rozpočtová opatření uskutečněná od 15. 6. 2009
j/ uzavření Dohody o partnerství k projektu "Technologické centrum a elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje" mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchodem a pověřuje starostu města jejím podpisem
k/ uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07 v rámci realizace SVI
l/ čerpání depozit - použití 22,728 mil.Kč dle návrhu
m/ v případě neschválení žádosti o dotaci z OPPS ČR - PR 2007 - 2013 použít na financování stavebních úprav a přístavby č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod finanční prostředky z prodeje pivovaru, které jsou nyní uloženy na termínovaných vkladech
n/ v případě schválení žádosti o dotaci z OPPS ČR - PR 2007 -2013 použít na krytí vlastních nákladů úprav a přístavby č.p. 247, Tyršova ulice, Náchod finanční prostředky z prodeje pivovaru, které jsou nyní uloženy na termínovaných vkladech
o/ pro Technické služby Náchod s.r.o. možnost na vlastní náklady firmy využít pro další vlastní ekonomické zhodnocení původní prvky chodníků a komunikací před zahájením jejich rekonstrukce na základě dohody s investorem / právní prověření /
p/ smlouvu o zániku zástavního práva k budově čp. 616 na stavební parcele č. 833/1 v k.ú. Náchod, uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Náchod čj. UZSVM/HNA/1821/2009-HNAM
q/ úpravu podmínek stanovených pro výběr obyvatel v domech zvláštního určení Harmonie, Rybářská č.p. 1810/1819, Náchod takto :
- jedná se o domy s nájemními byty pro osoby nad 60 let a osoby se zdravotním postižením, které požadují pečovatelskou službu
- přidělení nájemního bytu v domě zvláštního určení schvaluje rada města na základě stanovených kritérií po projednání a doporučení sociální komise jmenované radou města prostřednictvím odboru sociálních služeb
- nájemní vztah obyvatel domů 1810 a 1819, kteří mají uzavřenu nájemní smlouvu před přijetím tohoto usnesení se řídí dříve uzavřenou nájemní smlouvou
- 2 byty v přízemí jsou byty služební pro potřebu zaměstnanců vykonávajících pracovní činnost v domech 1810 a 1819

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ část původního usnesení z 25. 6. 2007 k č. 2666 tj. nabytí části pozemku č. 688/1 k.ú. Náchod za cenu dle znaleckého posudku od pana Artura Demartini z Náchoda

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ zařazení lokalit č. 10/5 a 44/5 do projednávání v rámci pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Náchod
b/ vracet poplatky žadatelům za neschválené žádosti o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Náchod zastupitelstvem města
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
d/ nabídku na odkup akcií VAK Náchod a.s. od pana Zbyňka Drbohlava, Řeznická 14, Praha 1

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ půjčku č. SMF/1425/2009 pro VAK Náchod a.s. na budování kanalizací v objemu 9 mil. Kč
b/ zprávu o variantách přeměny společnosti Beránek Náchod a. s.

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

b/ předběžný návrh rozpočtu 2010
c/ zprávy z kontrol KV ZM
d/ zprávu, že po změně ředitele MěSSS Marie se podstatně zlepšila péče o klienty tohoto zařízení
e/ provedené sjednocení skutečného charakteru užívání u bytů na čp. 1819 se stavebně právním stavem

VII. Zastupitelstvo města u k l á d á radě města

a/ uložit odboru správy majetku a financování ve spolupráci s ředitelem MěSSS Marie zpracovat návrh nejefektivnějšího využití nebytových prostor Harmonie I a II včetně vyčlenění prostor pro ordinaci obvodního lékaře a chráněného bydlení pro imobilní občany a tento návrh předložit RM ke schválení termín : 31. 12. 2009
b/ uložit vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví aktualizovat komunitní plánování v oblasti sociálních služeb dle vývoje potřeb a demografických trendů termín: 30. 6. 2010

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta