Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 19. října 2009

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a) Projekt předkládaný do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR - dohodu o spolupráci
b) Majetkoprávní úkony obce
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009
d) Smlouvu o půjčce - VAK Náchod a.s.
e) Doplnění usnesení ZM - schválení rozpočtu roku 2009 dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4 odst. (5)
f) Rozpočtová opatření
g) Žádost Farní charity
h) Přechodné zvýšení revolvingového úvěru
i) Pravidla pro stanovení příspěvků a dotací na rok 2010
j) Volbu člena finančního výboru

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Vzdělávání bez hranic - ZUŠ Náchod"
b) převody a nabytí nemovitého majetku obce č.: 2935, 2185, 2443
c) c/ č. 2965 - nabytí pozemku č. 405/1 v k. ú. Jizbice u Náchoda do vlastnictví Města Náchoda smlouvou UZSVM/HNA/3578/2009-HNAM
d) prodej bytových jednotek Pražská č. 783/8, 783/9, 783/14, č. 1527/17, č. 1528/17 dle zásad prodeje bytů
e) prodej bytové jednotky Kostelecká č. 1828/18 a č. 1829/5 dle výsledku výběrového řízení
f) změnu Zásad prodeje obytných domů dle návrhu
g) půjčku č. SMF/1425/2009 pro VAK Náchod a. s. na budování kanalizací v objemu 9 mil. Kč
h) rozpočtová opatření uskutečněná od 14. září 2009
i) dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci č. SMF/3/2009
j) navýšení revolvingového úvěru o 15 mil. Kč přes konec roku 2009 a vyrovnání tohoto navýšení nejdéle do konce platnosti schváleného revolvingového úvěru, tj. do 31. 5. 2010
k) rámcová pravidla pro stanovení příspěvků a dotací na rok 2010

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a) převody nemovitého majetku č.: 2871, 2145, 2991, 2948, 2988

V. Zastupitelstvo města d o p l ň u j e

usnesení z 23. 2. 2009 bod II a) takto:
ZM schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2009 členěný dle paragrafů včetně příloh v souladu s § 4, odstavec (5) zákona č. 250/2000 Sb. jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 31 314 tis. Kč
2. smluvně zabezpečenými úvěry v objemu 19 000 tis. Kč


VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a) rezignaci p. Michala Bráta na funkci člena finančního výboru

VII. Zastupitelstvo města v o l í

a) MUDr. Ladislava Tichého do funkce člena finančního výboru s účinností od 1. 11. 2009

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta