Dnes
Teplota: 29.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 10. listopadu 2009

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Projekty předkládané do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR - dohody o spolupráci
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Zřizovací listiny příspěvkových organizací
d/ Vyřazení majetku
e/ Vzdání se práva a prominutí (odpis pohledávek), převod přeplatků
f/ Smlouvy o dotacích z rozpočtu města
g/ Volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě
h/ Aktualizaci Programu regenerace MPZ na roky 2010-2013

II. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e

a/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Vzdělávání bez hranic - ZUŠ Náchod" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu
b/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci své části projektu "Areály zdraví v Kladském pomezí" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu
c/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu
d/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Výstavba a modernizace hasičských zbrojnic v Kladském pomezí" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu
e/ že město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci části projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa" (tj. na realizaci svého subprojektu) a to po celou dobu jeho trvání.

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu "Vzdělávání bez hranic - ZUŠ Náchod" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu, tj. min. 270 061,95 EUR (6 346 455,83 Kč).
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu, tj. min 1 515 677,29 EUR (35 618 416,32 Kč). Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 23,500/EUR.
- s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny. b/ s předložením projektu "Areály zdraví v Kladském pomezí" do OPPS ČR-PR 2007 - 2013
- se spolufinancováním projektu "Areály zdraví v Kladském pomezí" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu, tj. min. 262 889,33 EUR (6 177 899,26 Kč).
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu. Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 23,50/EUR.
- s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny.
c/ se spolufinancováním projektu "Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu, tj. min ve výši 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu), tj. 38 877,37 EUR (913 618,20 Kč)
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu, tj. min 8 104,28 EUR (190 450,54 Kč). Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 23,500/EUR
- s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny.
d/ se spolufinancováním projektu "Výstavba a modernizace hasičských zbrojnic v Kladském pomezí" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu, tj. min ve výši 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu), tj. 102 591,59 EUR (2 410 902,40 Kč).
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu, tj. min 235 949,45 EUR (5 544 812,08 Kč). Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 23,500/EUR.
- s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny.
e/ s předložením projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa" do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR na období 2007 - 2013 (OPPS ČR - PR 2007 - 2013).
- se spolufinancováním projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa" ve výši min. 10 % způsobilých výdajů své části projektu (svého subprojektu) tj. 27.156,99 EUR (638.189,27 Kč)
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci v rámci svého subprojektu a souhlasí s navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny. Částky jsou přepočítány v kurzu CZK 23,500/EUR.

IV. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Areály zdraví v Kladském pomezí"
b/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda"
c/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Výstavba a modernizace hasičských zbrojnic v Kladském pomezí"
d/ Dohodu mezi Městem Náchod a Městem Bystrzyca Kłodzka o navázání mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů na úseku požární ochrany dobrovolných požárních jednotek Náchod a Bystrzyca Kłodzka
e/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa"
f/ prodej bytových jednotek Kladská 362/2, Kostelecká 1829/28, Příkopy 1106/22, Smetanova 812/4 dle zásad prodeje bytů
g/ vyjmutí bytové jednotky č. 727/1 a č. 727/2 v domě čp. 727 Krámská ul. Náchod z prodeje bytů
h/ nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných městem Náchodem:
Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301
Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
Základní škola T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
Základní škola, Náchod, Komenského 425
Základní škola, Náchod - Plhov, Příkopy 1186
Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121
Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55
Základní umělecká škola J. Falty, Náchod, Komenského 265
Středisko volného času Déčko, Náchod , Zámecká 243
Kino Vesmír Hurdálkova 147
Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178
Městské středisko sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998
ch/ prodej osobního automobilu Škoda Felicia RVZ z r. 2001 přes autobazar za zůstatkovou cenu max. 13.000,- Kč, fyzickou likvidaci souboru dlouhodobého hmotného majetku města dle návrhu a vyřazení z evidence souboru dlouhodobého hmotného majetku města dle návrhu
i/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek za Hanou Filipovou
j/ smlouvy o poskytnutí dotací č. SMF/80 - 85/2009
k/ aktualizovaný Program regenerace MPZ na roky 2010-2013

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ prodej čp. 21 Broumovská dle žádosti paní Heleny Karvaiové
b/ vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek za Agnieszkou Siwiec

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ do funkce přísedících Okresního soudu v Náchodě : Kristinu Dvořákovou, Ludmilu Horákovou, Helenu Jarošovou, Věru Slepičkovou, Bohuslava Netíka a Miloše Mědílka

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta