Dnes
Teplota: 28.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 26. ledna 2010


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Pořízení změny č. 11 ÚPSÚ Náchod
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Rozpočtová opatření
d/ Snížení příspěvku na provoz za rok 2009
e/ Snížení dotací r. 2009
f/ Sociální pojištění - vratku pojistného
g/ Předložení žádosti projektu "Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě"
h/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ pořízení změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Náchod
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3024, 3025, 3027
c/ rozpočtová opatření od 14. 12. 2009 do 31. 12. 2009 dle návrhu
d/ snížení příspěvku na provoz na rok 2009 pro příspěvkové organizace dle návrhu
e/ snížení dotací SMF/1,2,3,5/2009 o 1/24 z celkově uzavřené vyplácené částky v roce
2009 z důvodu nedostatku finančních prostředků a dodatky ke smlouvám o dotacích č. SMF/1,2,3,5/2009

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2998, 3012

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s předložením žádosti projektu "Na kole k muzeu židovské komunity v Náchodě" do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

V. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ radě města vrátit otázku žádosti o vratku sociálního pojištění za I. pololetí 2007 na jednání zastupitelstva města po rozsudku Nejvyššího správního soudu

VI. Zastupitelstvo města n e z v o l i l o

a/ paní Helenu Bauerovou přísedící Okresního soudu v NáchoděIng. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing.Jaroslav Rohulán
místostarosta