Dnes
Teplota: 28.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 26. dubna 2010


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení
c/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města
d/ Dodatek ke zřizovací listině PO ZUŠ Náchod
e/ Pořízení nového územního plánu Náchod a pořízení změny č. 13 ÚPSÚ Náchod
f/ Rozpočtová opatření od 1. 1. 2010
g/ Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO
h/ Vyřazení majetku
ch/ Účetní odpis pohledávek
i/ Předložení žádosti o dotaci do Výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu, Oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
j/ Obchvat Náchoda I/33
k/ Revolvingový úvěr
l/ Záměr - pronájem domu v Hurdálkově ul. čp. 371 pro o.s. Pferda
m/ Delegování zástupců Města Náchoda na valné hromady
n/ FVE

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2651A, 3006A, 3020A, 3031A b/ č. 3048 - nabytí pozemků č. 1815/40 a č. 2046/6 v k.ú. Náchod do vlastnictví Města formou bezúplatného převodu od ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvou č. j. UZSVM/HNA/1114/2010-HNAM
c/ prodej bytové jednotky Běloveská 1771/19 a Myslbekova 119/8 dle zásad prodeje bytů s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena do 30. 6. 2010
d/ výjimku ze zásad prodeje bytů a prodej bytových jednotek Komenského 1508/11 a Jugoslávská 1537/19 dle zásad prodeje bytů k 31.12.2009 s tím, že úhrada kupní ceny bude provedena do 30. 6. 2010
e/ prodej bytové jednotky Němcové 656/4 za cenu z výběrového řízení f/ prodej bytové jednotky Nerudova 1338/14 do vlastnictví pana F. Fuchse za cenu 250.000,- Kč + náklady
g/ rozdělení půjček z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení a uzavření smluv o poskytnutí půjčky dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel města Náchoda č. 1/2007 za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2010
h/ smlouvy č. SMF/01/2010 až SMF/19/2010
ch/ rozdělení dotací sportům na rok 2010 a smlouvy o dotacích č. SMF/48/2010 až SMF/52/2010, SMF/54/2010 a SMF/59/2010 až SMF/62/2010 a SMF/64/2010, SMF/65/2010 a SMF/67/2010
i/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZUŠ J. Falty, Náchod, Komenského 265
j/ pořízení nového územního plánu Náchod
k/ pořízení změny č. 13 územního plánu sídelního útvaru Náchod
l/ rozpočtová opatření od 1. 1. 2010
m/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2009 do fondu odměn, rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje)

n/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu vč. č. 2923
o/ účetní odpis pohledávek v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
p/ Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu
q/ přijetí revolvingového úvěru ve výši Kč 35.000.000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,6 % p.a. od Komerční banky, a.s. na období 2010/2011 se splatností do 30. 5. 2011
r/ záměr zřízení věcného břemene na střechy ZŠ TGM a ZŠ Plhov pro vybudování FVE pro fa LEADERMARK a.s.

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ výjimku z ustanovení zásad prodeje bytů a zamítá tak žádost paní Heleny Doubicové o jiný způsob úhrady kupní ceny na koupi bytové jednotky 1527/7 Pražská ul. Náchod

IV. Zastupitelstvo města p o d p o r u j e

urychlenou přípravu a realizaci obchvatu města Náchoda č. I/33 a žádá všechny zainteresované orgány, aby této stavbě daly jednoznačnou prioritu a u k l á d á
starostovi Ing. Oldřichovi Čtvrtečkovi, aby na níže jmenované statutární činitele orgánů zaslal žádost o poskytnutí priority v této věci. Jedná se o : ministra dopravy, ministra financí, hejtmana Královéhradeckého kraje a ředitele Ředitelství silnic a dálnic Praha a Hradec Králové nejdéle do 15. 5. 2010

V. Zastupitelstvo města d o p o r u č u j e

a/ radě města schválit pronájem čp. 371 Hurdálkova ulice pro o.s. Pferda. Ve smlouvě vymezit časově zahájení činnosti, počet klientů z Náchoda a otázku vložené investice v případě ukončení činnosti

b/ radě města, aby připravila návrhy definitivních smluv o zřízení věcného břemene s fa LEADERMARK a.s., IČO 25299981 na střechy ZŠ TGM a ZŠ Plhov pro vybudování FVE, kde investorem bude fa LEADERMARK a.s., IČO 25299981, za předpokladu, že bude konzultován případný souhlas poskytovatele dotace akce "Energetické úspory - Stavební úpravy objektu ZŠ Plhov" a předložila je k definitivnímu schválení na příští zasedání ZM

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu :
- společnosti VAK Náchod a. s. pana Jiřího Maršíka s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
- společnosti Beránek Náchod a.s. starostu Ing. Oldřicha Čtvrtečku s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převod nemovitého majetku obce č. 3015

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta