Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 18. května 2010I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření
c/ Výzvu ke zpracování nabídky - krátkodobý úvěr na investice
d/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil.Kč - novela
e/ FVE - smlouvu
f/ Smlouvu o dotaci - Cesta
g/ Městský stavební podnik v likvidaci
h/ Uzavření Dohod o partnerství s obcemi I. a II. stupně v rámci projektu "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod"

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2488A, 3003A, 3043A, 3045A, 3067A
b/ uznání vlastnického práva ke stavbám SLO 39 a SLO 240 v k.ú. Běloves ve prospěch České republiky - Ministerstva obrany, zast. Vojenskou stavební a ubytovací správou Pardubice

c/ výjimku ze zásad prodeje bytů a schvaluje prodej bytové jednotky 802/2 dle žádosti paní Baldrychové s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30. 6. 2010
d/ výjimku ze zásad prodeje bytů a schvaluje prodloužení lhůty na prodej a úhradu kupní ceny za prodej bytové jednotky 1674/24 dle žádosti paní Drašnarové do 30. 6. 2010

e/ výjimku ze zásad prodeje bytů a schvaluje zrušení předkupního práva a ostatních omezení váznoucích na bytové jednotce 1115/17 Havlíčkova ul., Náchod

f/ výjimku ze zásad prodeje bytů a schvaluje prodloužení lhůty na prodej a úhradu kupní ceny za prodej bytové jednotky 1953/9 dle žádosti paní Tylšové do 30.6.2010

g/ rozpočtová opatření od 26.4.2010 dle návrhu a současně schvaluje realizaci nových investic dle seznamu v roce 2010

h/ zahájení realizace investiční akce ZŠ Plhov - jídelna s tím, že nedostatek finančních zdrojů bude kryt krátkodobým úvěrem na investice ve výši 11.123.000,- Kč

ch/ novelu Vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek malého rozsahu do 6 mil. Kč bez DPH

i/ smlouvy o zřízení věcného břemene :
- č. SMF/1623/2010 s firmou LEADERMARK a.s., IČ 25299981. Břemeno bude zřízeno pro vybudování FVE na střeše budovy ZŠ Plhov. Platba bude každoročně upravována o výši inflace stanovené ČSÚ
- č. SMF/1624/2010 s firmou LEADERMARK a.s., IČ 25299981. Břemeno bude zřízeno pro vybudování FVE na střeše budovy ZŠ TGM. Platba bude každoročně upravována o výši inflace stanovené ČSÚ a pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Rohulána podpisem těchto smluv

j/ smlouvu o poskytnutí kauce č. SMF/1642/2010 a pověřuje místostarostu Ing. Jaroslava Rohulána podpisem této smlouvy

k/ smlouvu o poskytnutí dotace č. SMF/69/2010 a rozpočtové opatření č. 13., kterým je dotace kryta

l/ aby likvidátor Zdeněk Kratěna podal návrh na zahájení insolventního řízení na majetek Městského stavebního podniku Náchod v likvidaci, s.p.

m/ text Dohody o partnerství s obcemi I. a II. stupně pro projekt "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod", předkládaný do Integrovaného operačního programu, Výzva č. 06. Dohody budou uzavřeny s níže uvedenými obcemi : Bezděkov nad Metují, Borová, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Kramolna, Litoboř, Machov, Mezilečí, Nový Hrádek, Police nad Metují, Suchý Důl, Vestec , Vysoká Srbská, Žďár nad Metují, Žernov

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

radu města
a/ jednáním o otevření krátkodobého úvěru na investice na částku 14.040.000,- Kč oslovením tří bank a schvaluje text výzvy ke zpracování nabídky dle návrhu
b/ schválením tzv. technických a provozních podmínek věcného břemene - provozního řádu FVE mezi firmou LEADERMARK a.s., IČ 25299981 a školami

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že RM projedná a případně schválí smlouvy o prodeji el. energie ZŠ Plhov č. SMF/1643/2010 a ZŠ TGM č. SMF/1644/2010

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta