Dnes
Teplota: 26.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 14. června 2010


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Závěrečný účet města Náchoda za rok 2009
c/ Rozpočtová opatření
d/ Stanovení počtu členů zastupitelstva
e/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královehradeckého kraje
f/ Uzavření Dohody o partnerství s obcí Slatina nad Úpou v rámci projektu "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod"
g/ Vyřazení majetku
h/ Krátkodobý investiční úvěr
ch/ Zprávu KV ZM - Kontrola zimní údržby komunikací Technickými službami Náchod s. r. o.
i/ Delegování na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
j/ Dohodu mezi městy Bauskou, Lotyšsko, a městem Náchodem

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2058A, 2188A
b/ č. 3053 - nabytí pozemkových parcel č. 1164/1, 1164/3, 1195/2, 2132/1 k.ú. Náchod
c/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2009 včetně příloh s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradami
d/ opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, uvedených v příloze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Náchoda za rok 2009
e/ rozpočtová opatření od 18. 5. 2010 dle návrhu a rozpočtové opatření č. 31
f/ smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královehradeckého kraje na období od 1. 1. 2010 do 12. 6. 2010 s s.r.o.OREDO Hradec Králové
g/ Dohodu o partnerství s obcí Slatina nad Úpou pro projekt "Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod", předložený do Integrovaného operačního programu, Výzva č. 06.
h/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
ch/ výsledek výběrového řízení na přijetí krátkodobého investičního úvěru
i/ uzavření dohody mezi městy Náchodem a Bauskou v Lotyšsku

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2058 - usnesení z 9. 9. 2002
b/ delegování zástupce na valnou hromadu Beránek Náchod a. s. z 26. 4. 2010

IV. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s převody nemovitého majetku obce č. : 2942, 3041, 3052, 3054

V. Zastupitelstvo města s t a n o v í

a/ v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích počet členů ZM na volební období 2010 - 2014 na 27 členů

VI. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ starostu města Ing. Oldřicha Čtvrtečku uzavřením smlouvy o krátkodobém investičním úvěru s uchazečem na 1. pořadí, tj. s Českou spořitelnou a. s., oblastní pobočkou v Hradci Králové pobočkou v Náchodě, Karlovo nám. 179, 547 25 Náchod, IČ 45244782 na částku Kč 14.040.000,- za pohyblivou úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,35% p. a. + 300,- Kč/měs. poplatek se splatností do 20. 6. 2011

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu KV ZM z kontroly zimní údržby komunikací a pověřuje Technické služby Náchod s.r.o. zapracováním navržených doporučení na příští zimní sezónu

VIII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s. místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta