Dnes
Teplota: 27.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 26. února 2007


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2007
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Systém včasné intervence
d/ Volbu členů výborů zastupitelstva města
e/ Pravidla a výběrové řízení pro půjčky na rozvoj bydlení
f/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
g/ Určení zastupitele pro územně plánovací činnost
h/ Rozpočtová opatření
ch/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek
i/ Půjčku - FK Náchod-Deštné
j/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
na části území Královéhradeckého kraje
k/ Podporu cyklodopravy - úsek Bražec - Lávka za Ostrovy
l/ Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s partnery z Itálie
m/ Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
n/ Regeneraci panelového sídliště Plhov v Náchodě - 4. etapa
o/ Změnu č. 2 ÚPSÚ Náchod - koncept - návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
p/ Dispoziční schéma jednacího sálu

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Rozpočet města Náchoda na rok 2007 členěný dle paragrafů včetně příloh a souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a KÚ (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším ZM budou dána zastupitelům na vědomí

b/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1479A, 2127A, 2312A, 2329A, 2400A, 2573A, 2604A, 2614A, 2618A, 2649A, 2610A

c/ Prodej bytových jednotek č. 1527/19 v domě Pražská 1527, č. 87/4 v domě Jugoslávská 87 včetně příslušných podílů na společných částech nemovitostí nájemníkům dle Zásad prodeje bytů

d/ Prodej prázdných bytových jednotek Zelená 1955/3, Bílá 1960/14 s příslušnými podíly na společných částech objektů a stavebních parcelách dle výsledku výběrového řízení s tím, že kupní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že kupující nebude mít vůči městu žádné nesplněné závazky

e/ Úpravu Zásad prodeje bytů tak, že předkupní právo bude, při splácení kupní ceny splátkami, zrušeno ihned po úplném uhrazení kupní ceny

f/ prodej souboru 4 bytových domů s 39 byty, kterými jsou :
- čp. 252, Českoskalická se stavební parcelou 484 v k.ú. Staré Město nad Metují
- čp. 35, Tyršova se stavební parcelou 3438/1 v k.ú. Náchod
- čp. 36, Tyršova se stavební parcelou 3437 v k.ú. Náchod
- čp. 1996, Vodárenská se stavebními parcelami 675/9, 675/10 a 3394 v k.ú. Náchod dle Zásad prodeje bytů
g/ Realizaci Systému včasné intervence v roce 2007 a smlouvu o spolupráci obcí

h/ Pravidla města Náchoda č. 1/2007 k poskytování půjček na rozvoj bydlení na území města Náchoda / s doplněním o alternativní vytápění /

ch/ Termín výběrového řízení k půjčkám na rozvoj bydlení 1. - 30.března 2007

i/ Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva : členům rady města ve výši Kč 2 320,-? předsedům výborů nebo komisí rady ve výši Kč 2 130,-? členům výborů, komisí rady nebo zvláštního orgánů ve výši Kč 1 820,- a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 780,- s účinností od 1. 3. 2007. Předsedům výborů a členům výborů se poskytne měsíční odměna poprvé od 1. 3. 2007 (neposkytne se ode dne zvolení do funkce). V případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna

j/ Ing. Rostislava Zeisku určeným zastupitelem pro územně plánovací činnost

k/ Rozpočtová opatření uskutečněná od 11. 12. 2006 do konce roku 2006 a rozpočtová opatření uskutečněná od počátku roku 2007

l/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH s tím, že zakázky dle bodu b, c budou zveřejňovány na www. stránkách

m/ Poskytnutí půjčky a smlouvu o půjčce č. SMF 846/2007 FK Náchod - Deštné s. r. o, Běloves 1. máje 185, IČO 25959131 ve výši Kč 1.000.000,- za úrokovou sazbu DS ČNB + 0,40 % p.a. se splatností do 31. 07. 2017

n/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje

o/ Spolufinancování ve výši min. 40 % uznatelných nákladů projektu - Cyklotrasa č. 4034 Jaroměř - Náchod Staré Město nad Metují, úsek Bražec - lávka za Ostrovy

p/ Záměr spolupráce s partnery z Itálie v subprojektu EU-NET v rámci programu GRIP-IT

q/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda na rok 2007 :
- smlouvu č. SMF/1/2007 s Městskou knihovnou Náchod , o.p.s. Kč 4.250.000,-
- smlouvu č. SMF/3/2007 s Farní charitou na provoz Domu sv. Anny- Kč 1.500.000,-
- smlouvu č. SMF/4/2007 se Stacionářem Cesta Kč 350.000,-
- smlouvu č. SMF/5/2007 s TV Náchod s.r.o. Kč 650.000,-
- smlouvu č. SMF/2/2007 s Beránkem Náchod a. s. na provozní potřeby Kč 4.800.000,-
- smlouvu č. SMF/6/2007 s Beránkem Náchod a. s. na investiční potřeby Kč2.000.000,-

r/ Projekt Regenerace panelového sídliště Plhov v Náchodě - 4. etapa, předložení projektu do Programu podpory bydlení pro rok 2007 a spolufinancování projektu ve výši min. 30 % rozpočtovaných nákladů

s/ Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 - ÚPSÚ Náchod

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

b/ starostu města Náchoda Ing. Oldřicha Čtvrtečku jednáním o přípravě konkrétních smluvních dokumentů s partnery z Itálie v subprojektu EU-NET v rámci programu GRIP-IT

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 2030 - úplatné nabytí podílu pozemku cesty č. 470 k.ú. Staré Město nad Metují o velikosti 112/784 od ČR - Jihomoravských pekáren Brno s. p.
b/ č. 2573 - žádost pana Zdeňka Saidla o uznání vlastnického práva k jedné z garáží
c/ č. 2613 - prodej části pozemkové parcely č. 139 k.ú. Běloves Ing. Aleši Jiráskovi z Hradce Králové
d/ č. 2637 - provedení výkupu nabízených pozemků v k. ú. Bezděkov nad Metují od MUDr. Krtičky z Turnova a paní Krskové z Nové Paky

V. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení k č. 2127 ze dne 24. 11. 2003,

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ Miroslava Bráta předsedou kontrolního výboru
b/ Helenu Bauerovou, Milana Škodu, Miloslava Mrštinu, Karlu Žídkovou, Václava Přibyla, Ing. Josefa Šimona, Františka Rázla a Josefa Mazáče členy kontrolního výboru
c/ Jiřího Rudolfa předsedou finančního výboru
d/ Ing. Josefa Šimurdu, Ing. Marii Čejchanovou, Ing. Karla Hornycha, Alici Horovou, Františka Molíka, Ing. Karla Maršíka, Ing. Alenu Sukovou a Josefa Kindla členy finančního výboruIng. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta