Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 4. října 2010

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření
c/ Schválení pořízení změny č. 14 ÚPSÚ Náchod
d/ IPRM zóny - projekt s pracovním názvem "Stavební úpravy - výměna stoupaček kanalizace a úpravy balkónů v objektu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"
e/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2892A
b/ změnu - doplnění bodu VI. odst. 4 Zásad prodeje domů
c/ rozpočtová opatření č. 65 - 78 od 13. 9. 2010
d/ pořízení změny č. 14 územního plánu sídelního útvaru Náchod
e/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty při zajišťování MHD v Náchodě se spol.s r.o.OREDO Hradec Králové a ukládá odboru SMF zajistit rozpočtovým opatřením zbývající finanční zdroje.

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3065, 3078, 3087, 3099
b/ snížení kupní ceny bytů č.731/2 a č.731/3, Krámská 731 Náchod dle žádosti manželů Vojtasových a Cisárových
c/ žádost manželů Valešových o prodej bytu za předešlých finančních podmínek

IV. Zastupitelstvo města prohlašuje,

že Město Náchod má zajištěny vlastní zdroje ke spolufinancování resp. předfinancování projektu s pracovním názvem "Stavební úpravy - výměna stoupaček kanalizace a úpravy balkónů v objektu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" ve výši 71 % celkových způsobilých výdajů projektu

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ č. 2252 - zpětvzetí žádosti AMULET - chráněné dílny s. r. o. a rozhoduje, že Město prozatím nebude uplatňovat smluvní pokutu a u k l á d á radě města sledovat dodržování závazku firmy AMULET - chráněné dílny s. r. o. dle darovací smlouvy

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta