Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 25. června 2007


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2006
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích platnou v území obvodu města Náchoda
d/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
e/ Smlouvy o dotacích z rozpočtu města Náchoda na rok 2007
f/ Dodatek ke zřizovací listině Sportovních zařízení města Náchoda
g/ Vyřazení majetku
h/ Úvěr obci Vysokov - dodatek
ch/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě, volbu členky finančního výboru
i/ Zprávu z kontroly kontrolního výboru v MěSSS
j/ Zprávu ředitelky OS Dokořán
k/ Zřízení osadního výboru Klínek

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1347A, 2046A, 2096A, 2127A, 2159A, 2406A, 2419A, 2583A, 2658A, 2666A, 2671A, 2675A, 2691A
b/ prodej bytových jednotek Běloveská č. 1671/12, č. 1671/20, č. 1673/16, Jugoslávská č. 87/6, Příkopy č.1106/1, č. 1106/6, Komenského č. 1420/5, Bílá č.1958/15, č.1959/8, Havlíčkova č. 1110/2, č. 1110/7, č. 1110/10, č. 1113/2, Kostelecká č.1826/2, č.1828/46, Komenského 1508/10, nájemníkům dle zásad prodeje bytů
c/ prodej prázdných bytových jednotek Nerudova 1339/2 a 1536/20 dle výsledku výběrového řízení
d/ uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054 na částku Kč =10 000 000,- na období od července 2007 do prosince 2009. Úvěr bude sloužit k profinancování nákupu pozemků. Úvěr bude poskytnut za pevnou úrokovou sazbu 3,64 % p.a.
e/ uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ 45317054 na částku Kč = 18 000 000,- na období od července 2007 do července 2015. Úvěr bude sloužit k profinancování rekonstrukce ulice Českoskalická, schodiště a parkoviště pod Hygienou. Úvěr bude poskytnut za pevnou úrokovou sazbu 3,90 % p.a.
f/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2006 včetně příloh a bere na vědomí přijatá opatření z auditu
g/ rozpočtová opatření uskutečněná od 23 .4. 2007
h/ smlouvy o dotacích z rozpočtu města Náchoda na rok 2007 č.SMF/8/2007, č. SMF/63/2007 a č. SMF/64/2007
ch/ Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda s platností od 1. 6. 2007
i/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 30. 5. 2007 vyřazení a fyzickou likvidaci předmětů v pořizovací ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu a na návrh škodní a likvidační komise ze dne 5. 6. 2007 vyřazení základních prostředků v účetní ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
j/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí úvěru uzavřené dne 30.4.1999 mezi Městem Náchod a Obcí Vysokov

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2651, 2667, 2681, 2683, 2692

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení k č. 1347 ze dne 26.10.1998, původní usnesení z 9.10.2006 k prodeji b. j. Bílá 1959/8
b/ své usnesení ze dne 18. 9. 2006 pod č. III/h

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místních poplatcích platnou v území obvodu města Náchod s platností od 1. 1. 2008

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ MVDr. Blaženu Schmidtovou do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě
b/ p. Olgu Frühaufovou členkou finančního výboru
c/ předsedou Osadního výboru Klínek - Mgr. Karla Petránka

VII. Zastupitelstvo města z ř i z u j e

a/ jako své iniciativní a kontrolní orgány osadní výbory a určuje počet jejich členů : Osadní výbor Klínek - 5 členů

VIII. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ provádění kontrol kvality poskytovaných sociálních a jiných služeb v rámci Městského střediska sociálních služeb Marie realizovat vždy v součinnosti s klienty, kteří jsou příjemci těchto služeb
b/ na základě kontroly proběhlé v Městském středisku sociálních služeb a výstupů poskytnutých kontrolním výborem je nutné bezodkladně odstranit kritizované nedostatky a přijmout taková preventivní opatření, která by vyloučila opětovný vznik nyní kritizovaných nedostatku i v budoucnosti zodpovídá : M. Hejdová termín : 30. 6. 2007

Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta