Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 3. prosince 2007

I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c/ Rozpočtové provizorium
d/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
e/ Zahájení prací na změně č. 5 ÚPSÚ Náchod
f/ Vyhodnocení žádostí podaných ke změně územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Náchod
g/ Částečnou úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Náchod
h/ Dotaci na podporu programu Podpora terénní práce 2008
ch/ Dodatky ke zřizovacím listinám PO
i/ Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města
j/ Vyřazení majetku
k/ Vzdání se práva a prominutí /odpis/ pohledávek
l/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
m/ Informaci o lázních Běloves

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1112A, 1366A, 1976A, 2027A, 2282A, 2419A, 2423A, 2682A, 2717A, 2725A, 2727A, 2732- za pořizovací hodnotu, 2737A, 2738A,
b/ Prodej bytových jednotek Běloveská 1671/29, 1675/19, 1775/15, Bílá 1958/6, 1960/16, 1972/1, Jugoslávská 86/16, 1537/5, 1538/6, 1538/22, Havlíčkova 1113/10, Nerudova 1491/1, Pražská 1072/3, 1072/5, Raisova 803/9 dle zásad prodeje bytů
c/ Prodej bytové jednotky Pražská 682/3 dle výsledku výběrového řízení
d/ Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2008 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2008
e/ Rozpočtová opatření uskutečněná od 24. 9. 2007
f/ Zahájení prací na změně č. 5 ÚPSÚ Náchod v roce 2008
g/ Že bude prováděno předběžné vyhodnocení, prověření a projednání žádostí podaných ke změně ÚPSÚ Náchod v komisích rady města, radě města a zastupitelstvu města
h/ Podání žádosti o poskytnutí dotace Úřadem vlády na program Podpora terénní práce 2008 se spoluúčastí města ve výši min. 30 % z celkové požadované dotace, což činí minimálně 60 tis. Kč na jednoho terénního pracovníka
ch/ Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině PO Sportovní zařízení města Náchoda včetně přílohy se soupisem majetku
i/ Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině PO MŠ, Náchod, Myslbekova 4 včetně přílohy se soupisem majetku
j/ Vyřazení a fyzickou likvidaci předmětů dle návrhu v pořizovací ceně nad 20.000,- Kč/kus
k/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávky za Klempárem Eugenem dle návrhu
l/ Odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2007 do rozpočtu zřizovatele

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ Usnesení k č. 1112 ze 23. 10. 1997 ve vztahu k tomuto podílu, usnesení k č. 1366 z 1. 3. 1999, usnesení k č. 2027 z 15. 4. 2002, usnesení k č. 2682 ze dne 24. 9. 2007, původní usnesení z 24. 9. 2007 k prodeji bytové jednotky Bílá 1972/1, část původního usnesení k č. 1976 ze dne 26. 9. 2005 týkající se smlouvy o smlouvě budoucí

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2620, 2707, 2712, 2715, 2719

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2008

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města

VII. Zastupitelstvo města u k l á d á

radě města :
a/ předložit systém rozdělení dotací do sportovních klubů za spolupráce sportovní komise RM na rok 2008 a další léta. Podkladem pro dotace bude žádost včetně komentovaných výsledků hospodaření, předkládaných FÚ

b/ dále jednat s firmou VCES PROSPERTY DEVELOPMENT a. s. Praha o záměru revitalizace lázní Běloves

c/ předložit zprávu o stavu privatizace bytů

VIII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ Zpoplatnění žádostí podaných ke změně ÚPSÚ Náchod

IX. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ Kontrolní výbor provedením kontroly plakátovacích ploch

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta