Dnes
Teplota: 27.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 24. října 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření od 5. 9. 2011
c/ Dotaci Římskokatolické církvi
d/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
e/ Dešťovou kanalizaci Kovářově dole
f/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce
g/ Darovací smlouvu - MŠ Vítkova
h/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královehradeckého kraje
ch/ Změnu č. 5 ÚPSÚ Náchod
i/ IPRM zóny, schvalování projektu předloženého v 5.2a - Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2179, 2712, 2405, 2893, 3025, 3149 - prodej části pozemku č. 1211 k.ú. Pavlišov s max. 3 m širokým pruhem po obvodu stavby, 3196,
b/ prodej bytové jednotky Pražská č. 682/4 za cenu 570.000,- Kč paní Andree Špačkové z Náchoda
c/ vyjmutí bytu č. 24 v Náchodě, Běloveská čp. 1674 ze seznamu bytů určených k prodeji
d/ rozpočtová opatření od 5. 9. 2011 dle návrhu
e/ smlouvu o poskytnutí dotace č. SMF/74/2011
f/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 16. 9. 2011 vyřazení a fyzickou likvidaci majetku dle návrhu
g/ č. 3221 - kupní smlouvu č. SMF/1970/2011
h/ dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009
ch/ darovací smlouvu mezi Městem Náchod a MŠ Vítkova
i/ uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 12. 06. 2011 do 31. 12. 2011
j/ vyřazení lokality č. 41/5 z projednávaného návrhu zadání změny č.5 ÚPSÚ Náchod
k/ na akci "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE" - bude část prací prováděna na pozemku Královéhradeckého kraje

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení č. II k) z 6.6.2011 v plném rozsahu

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta