Dnes
Teplota: 25.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 12. prosince 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011, jíž se zakazuje na území Náchod provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
e/ Rozpočtové provizorium
f/ Rozpočtová opatření od 24. 10. 2011
g/ Schválení návrhu změny č. 15 ÚPSÚ Náchod a vydání formou Opatření obecné povahy č. 2/2011
h/ Změnu č. 5 ÚPSÚ Náchod
ch/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
i/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009
j/ Reverse-charge a odpisy
k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královehradeckého kraje
l/ Převod majetku z projektu Systém včasné intervence
m/ Žádost o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce 2012
n/ Finanční výbor - zprávy z provedených kontrol
o/ Kontrolní výbor - zápisy z provedených kontrol

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2148, 2286, 3129, 3194, 3212, 3223, 3235, 3252, 3255, 2526,
b/ prodej byt. jednotky č.1532/2 Pražská ulice panu Vladimíru Galbovi za 452.000,- Kč
c/ rozpočtové provizorium od 1.1.2012 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2012
d/ rozpočtová opatření od 24.10.2011 dle návrhu
e/ návrh změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Náchod formou vydává Opatření obecné povahy č. 2/2011.
f/ vyřazení lokality č. 9/5 z projednávaného návrhu změny č.5 ÚPSÚ Náchod
g/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2011 do rozpočtu zřizovatele
h/ dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009 dle návrhu
ch/ dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 1. 9. 2011 - do 31. 12. 2011
i/ darovací smlouvy v souvislosti s převodem majetku pořízeným v roce 2007 v rámci projektu Systém včasné intervence na Města Jaroměř, Nové Město nad Metují a Broumov dle žádosti jednotlivých měst
j/ podání žádosti o neinvestiční dotaci - Podpora terénní práce na rok 2012

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ usnesení vedené pod číslem II.g/ ze dne 18.7.2011 v části týkající se uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/1935/2011 - ul. Č. Bratří

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce : 2991, 3027, 3224, 3225, 3227, 3228, 3230, 3231,

V. Zastupitelstvo města r e v o k u je

a/ č. 3129 - své usnesení ze dne 14. 3. 2011 v části týkající se splatnosti kupní ceny

VI. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů v navrhovaném znění s účinností od 1. 2. 2012
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2011 jíž se zakazuje na území Náchoda provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 1. 2012

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu k reverse-charge a odpisům
b/ zápisy z kontrol provedených finančním výborem ve II. pololetí 2011
c/ zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem ve II. pololetí 2011


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta