Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 12. března 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
c/ Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM zóny za rok 2011
d/ Smlouvy o poskytnutí dotací
e/ Rozpočtová opatření
f/ Návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací, odvod z IF
g/ Žádost o schválení limitu na mzdy a odpisy pro rok 2012
h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
ch/ Pověření ZM KV ZM kontrolou VŘ na TV
i/ Založení MAS Stolové hory, o.s. a členství Města Náchoda v MAS Stolové hory, o.s.
j/ Půjčku Beránek Náchod a. s.

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ č. 2252 - uplatnění úhrady smluvní pokuty ve výši 6.750.000,- Kč vyplývající z smlouvy darovací, kterou byl výše uvedený nemovitý majetek převeden z vlastnictví Města Náchoda

b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2935, 3197, 3265, 3158
c/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2011 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny
d/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/4/2012 dle návrhu
e/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/1/2012, SMF/3/2013, SMF/5/2012, SMF/6/2012 a SMF/10/2012 dle návrhu
f/ rozpočtová opatření od 20. 2. 2012 dle návrhu
g/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2011 do fondu odměn, rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje)
h/ limit na mzdy a odpisy příspěvkových organizací v navržené výši
ch/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
i/ začlenění katastrálních území Náchoda do území s názvem MAS Stolové hory a členství v MAS Stolové hory, o.s.
j/ půjčku č. SMF/2049/2012 Beránek Náchod a.s. ve výši Kč 875.000,- se splatností do 30.4.2012

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. 3078

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchoda č. 6/2011

V. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ Kontrolní výbor ZM kontrolou agendy výběrového řízení na TV, které proběhlo v roce 2011Mgr. Drahomíra Benešová
místostarostka
Jan B i r k e
starosta