Dnes
Teplota: 28.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 10. září 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2012
c/ Schválení návrhu změny č. 9 ÚPSÚ Náchod a vydání formou Opatření obecné povahy č. 3/2012
d/ Projekt s názvem "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě"
e/ Rozpočtová opatření
f/ Česká spořitelna - dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě č. 150/10/LCD
g/ Smlouvy - záměr HOLTY
h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
ch/ Volbu přísedícího Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č.: 3288, 3295, 3297, 3301- cca 55 m2 v zadní části pozemku, 3323, 3326, 3330, 2126,
b/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2012
c/ návrh změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Náchod a vydává Opatření obecné povahy č. 3/2012
d/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě"
e/ rozpočtová opatření od 25. 6. 2012 dle návrhu
f/ dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 150/10/LCD uzavření u České spořitelny a. s.
g/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2997, 3281, 3282, 3284, 3294, 3296,

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3256 - své usnesení z 20.2.2012 o nabytí příslušné části cca 50 m2 z pozemkové parcely č.110/20 v katastrálním území Staré Město nad Metují z vlastnictví společností Manhattan Development s.r.o. Praha do vlastnictví Města Náchoda formou darovací smlouvy

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převod nemovitého majetku obce č. 3313,
b/ Smlouvy - záměr HOLTY a pověřuje starostu města jednáním s VAK o změně financování

VI. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e

a/ že Město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci své části projektu "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu.

VII. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu "Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdroj a Náchodě" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF a státního rozpočtu a dále souhlasí s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu a
b/ s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny

VIII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedícím Okresního soudu v Náchodě pana Milana Samka

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta