Dnes
Teplota: 24.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 13. prosince 2010

I. Zastupitelstvo města projednalo

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtové provizorium
c/ Obecně závaznou vyhlášku (komunální odpad)
d/ Rozpočtová opatření
e/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací
f/ Žádost o dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.SMF/03/2010
g/ Vyřazení majetku
h/ Vzdání se práva a prominutí (odpis) pohledávek
ch/ Zprávu kontrolního výboru
i/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královehradeckého kraje
j/ Zastupování starosty a svěření některých úkolů místostarostům
k/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
l/ Navýšení dotace na provoz Městské knihovně Náchod, o.p.s.

II. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Složení slibu členky zastupitelstva města MUDr. Hany Kalibánové

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. 3116 - nabytí pozemkové parcely č. 195/16 v k.ú. Staré Město nad Metují dle smlouvy o bezúplatném převodu čj. UZSVM/HNAM/4310/2010-HNAM

č. 3053 - bezúplatné nabytí pozemkových parcel 1195/2, 2132/1 k.ú. Náchod za podmínek smlouvy UZSVM/HNA/3556/2010-HNAM

b/ a vydává kladné stanovisko k převodu stav. parcely č. 196 v k.ú. Rokytník, obec Hronov, k převodu stav. parcely č. 659 k.ú. Velké Poříčí, obec Velké Poříčí a k převodu stav. parcel č. 868/1 a č. 868/2 v k.ú. a obci Červený Kostelec, vše do vlastnictví majitelů staveb, které se na uvedených stavebních parcelách nacházejí

c/ rozpočtové provizorium od 1.1.2011 do doby schválení rozpočtu města Náchoda na rok 2011 dle návrhu

d/ rozpočtová opatření od 4.10.2010 dle návrhu a pověřuje RM rozhodnutím o případném čerpání rozpočtové rezervy na zimní údržbu 2010 v objemu 1 mil.Kč

e/ odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2010 do rozpočtu zřizovatele

f/ dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č.SMF/03/2010 ohledně převedení čerpání částky Kč 400 000,- do následujícího roku 2011

g/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu

h/ vzdání se práva a prominutí (odpis) podrozvahových pohledávek dle návrhu
ch/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královehradeckého kraje (zajišťování MHD v Náchodě)

i/ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva :
- členům rady města ve výši Kč 2 550,-? neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 870,- s účinností od 1. 1. 2011

- předsedům výborů zastupitelstva nebo komisí rady ve výši Kč 2 350,-? členům výborů zastupitelstva, komisí rady nebo zvláštního orgánu ve výši Kč 2 010,- s účinností od 1.1.2011, v případě jmenování nebo zvolení do funkce do 31.12.2010; v případě jmenování nebo zvolení do funkce po 1.1.2011, nejdříve od data jmenování nebo zvolení do funkce

- v případě souběhu výkonu několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna
j/ dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/02/2010 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3071, 3073, 3094, 3105

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - příloha č. 1

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu kontrolního výboru z kontroly provedené v Lesích města Náchoda spol. s r.o.

VII. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení čl.II písmeno e) ze dne 4. 10. 2010

VIII. Zastupitelstvo města u r č u j e

a/ že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci, 1. místostarosta, kterým je Ing. Tomáš Šubert

b/ v případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty zastupuje starostu 2. místostarosta, kterým je Mgr. Drahomíra Benešová

IX. Zastupitelstvo města s v ě ř u j e místostarostům plnění těchto konkrétních úkolů :

a/ 1. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané radě města a zastupitelstvu města odborem správy majetku a financování a organizací zřízených městem v působnosti tohoto odboru, včetně zastupování města navenek v těchto věcech

b/ 2. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, odborem sociálních věcí a zdravotnictví a organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů, včetně zastupování města navenek v těchto věcechIng. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta